Aziz hám jalǵızımsan, janajan Ózbekstanım

Жоқары қəнигели илимий ҳəм илимий-педагог кадрлар қəнигеликлери дизими

Илим тараўы,
қəнигелик топары,
қəнигелик шифры
Илим тараўы, қəнигеликлер топары, қəнигелик шифрлары аты Илимий дəреже берилетуғын илим тармағы
01.00.00 ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ИЛИМЛЕРИ
01.01.00 МАТЕМАТИКА
01.01.01 Математикалық анализ физика-математика илимлери
01.01.02 Дифференциаль теңлемелер ҳəм математикалық физика физика-математика илимлери
01.01.03 Есаплаў математикасы ҳəм дискрет математика физика-математика илимлери
01.01.04 Геометрия ҳəм топология физика-математика илимлери
01.01.05 Итималлық теориясы ҳəм математикалық статистика физика-математика илимлери
01.01.06 Алгебра физика-математика илимлери
01.02.00 МЕХАНИКА
01.02.01 Теориялық механика физика-математика илимлери
техника илимлери
01.02.02 Машиналар, əсбаплар ҳəм үскенелер динамикасы ҳəм беккемлиги физика-математика илимлери
техника илимлери
01.02.03 Грунтлар ҳəм таў жыныслары механикасы физика-математика илимлери
техника илимлери
01.02.04 Деформацияланыўшы қатты денелер механикасы физика-математика илимлери
техника илимлери
01.02.05 Суйықлык ҳəм газ механикасы физика-математика илимлери
техника илимлери
01.03.00 АСТРОНОМИЯ
01.03.01 Астрономия физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.00 ФИЗИКА
01.04.01 Эксперименталь физиканың əсбаплары ва усыллары физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.02 Теориялық физика физика-математика илимлери
01.04.03 Молекуляр физика ҳəм ыссылық физикаси физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.04 Физикалық электроника физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.05 Оптика физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.06 Полимерлар физикаси физика-математика илимлери
химия илимлери
техника илимлери
01.04.07 Конденсатланган жағдай физикаси физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.08 Атом ядросы ҳəм элементар заррачалар физикаси, тезлетиўши техника физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.09 Магнит ҳəдийселери физикаси физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.10 Ярым өткизгишлер физикаси физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.11 Лазер физикаси физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.12 Жоқары энергиялар физикаси физика-математика илимлери
техника илимлери
02.00.00 ХИМИЯ ИЛИМЛЕРИ
02.00.01 Органикалық емес химия химия илимлери
техника илимлери
02.00.02 Аналитикалық химия химия илимлери
физика-математика илимлери
техника илимлери
02.00.03 Органикалық химия химия илимлери
техника илимлери
02.00.04 Физикалық химия химия илимлери
физика-математика
илимлери техника илимлери
02.00.05 Электрохимия химия илимлери
физика-математика
илимлери техника илимлери
02.00.06 Жоқары молекулярлық бирикпелер химия илимлери
техника илимлери
02.00.07 Композициялық материаллар химиясы ҳəм технологиясы химия илимлери
физика-математика илимлери
техника илимлери
02.00.08 Нефть ҳəм газ химиясы ҳəм технологиясы химия илимлери
техника илимлери
02.00.09 товарларды химиялық қурамы тийкарында классификациялаў ҳəм сертификатлаў химия илимлери
техника илимлери
02.00.10 Биоорганикалық химия химия илимлери
биология илимлери
техника илимлери
02.00.11 Коллоид ҳəм мембраналық химия химия илимлери
физика-математика илимлери
техника илимлери
03.00.00 БИОЛОГИЯ ИЛИМЛЕРИ
03.00.01 Биохимия, биофизика ҳəм радиобиология биология илимлери
физика-математика илимлери
химия илимлери
техника илимлери
аўыл хожалық илимлери
медицина илимлери
ветеринария илимлери
03.00.02 Молекуляр биология. молекуляр генетика. молекуляр биотехнология биология илимлери
химия илимлери
аўыл хожалық илимлери
медицина илимлери
03.00.03 Ботаника биология илимлери
география илимлери
03.00.04 Микробиология ҳəм вирусология биология илимлери
медицина илимлери
03.00.05 Зоология, энтомология ҳəм ихтиология биология илимлери
аўыл хожалық илимлери
география илимлери
ветеринария илимлери
03.00.06 Эмбриология, гистология, кариология ҳəм цитология биология илимлери
ветеринария илимлери
03.00.07 Өсимликлер физиологиясы ҳəм биохимиясы биология илимлери
аўыл хожалық илимлери
03.00.08 Адам ҳəм ҳайўанлар физиологиясы биология илимлери
ветеринария илимлери
03.00.09 Улыўма генетика биология илимлери
аўыл хожалық илимлери
ветеринария илимлери
03.00.10 Экология биология илимлери
химия илимлери
техника илимлери
аўыл хожалық илимлери
география илимлери
медицина илимлери
03.00.11 Паразитология ҳəм гельминтология биология илимлери
медицина илимлери
ветеринария илимлери
03.00.12 Биотехнология биология илимлери
химия илимлери
техника илимлери
аўыл хожалық илимлери
03.00.13 Клетка биологиясы ҳəм раўажланыў биологиясы биология илимлери
аўыл хожалық илимлери
медицина илимлери
03.00.14 Топырақтаныў биология илимлери
химия илимлери
аўыл хожалық илимлери
география илимлери
03.00.15 Геномика, протеомика ҳəм биоинформатика биология илимлери
04.00.00 ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ИЛИМЛЕРИ
04.00.01 Улыўма ҳəм регионаллықгеология геология-минералогия илимлери
04.00.02 Геохимия. Пайдалы қазылмаларды қыдырыўдың геохимиялық усыллары геология-минералогия илимлери
химия илимлери
техника илимлери
04.00.03 Геотектоника ҳəм геодинамика геология-минералогия илимлери
04.00.04 Гидрогеология геология-минералогия илимлери
техника илимлери
04.00.05 Инженерлик геология геология-минералогия илимлери
техника илимлери
география илимлери
04.00.06 Рудалы ҳəм руда емес кəнлер геологиясы, оларды қыдырыў ҳəм разведка қылыў; металлогения геология-минералогия илимлери
04.00.07 Палеонтология ҳəм стратиграфия геология-минералогия илимлери
биология илимлери
04.00.08 Петрология вулканология ҳəм литология геология-минералогия илимлери
04.00.09 Геофизика. Пайдалы қазылмаларды қыдырыўдың геофизикалық усыллары геология-минералогия илимлери
физика-математика илимлери
техника илимлери
04.00.10 Қатты жанылғы қазылма кəнлериның геологияси, оларды қыдырыў ва разведка қылыў геология-минералогия илимлери
04.00.11 Нефть ҳəм газ кəнлери геологияси, оларды қыдырыў ҳəм разведка қылыў геология-минералогия илимлери
04.00.12 кончилик санааты геологиясы ҳəм геофизикаси геология-минералогия илимлери
техника илимлери
04.00.13 Минералогия. Кристаллография геология-минералогия илимлери
химия илимлери
05.00.00 ТЕХНИКА ИЛИМЛЕРИ
05.00.01 ИНЖЕНЕРЛИК ГЕОМЕТРИЯСЫ ҲƏМ КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ
05.01.01 инженерлик геометриясы ҳəм компьютер графикаси. аудио ҳəм видео технологиялары техника илимлери
педагогика илимлери
05.02.00 МАШИНАСАЗЛИК ҲƏМ МАШИНАТАНЫЎ
05.02.01 Машинасазлықта материалтаныў (тармақлар бойынша) Техника илимлери
05.02.02 Механизмлер ҳəм машиналар теориясы. Машинатаныў ҳəм машина деталлары Техника илимлери
Физика-математика илимлери
05.02.03 Технологиялық машиналар. Роботлар, мехатроника ҳəм робототехника системалары Техника илимлери
05.02.04 Стандартластырыў ҳəм өнимлер сапасын басқарыў Техника илимлери
05.03.00 МАШИНАСАЗЛЫҚДА КОНСТРУКЦИОНМАТЕРИАЛЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШ
05.03.01 Механика ҳəм физика-техникалық қайта ислеў технологиялары ҳəм процесслери. Станоклар ҳəм əсбап-үскенелер техника илимлери
05.03.02 конструкциялық материалларға қайта ислеў бериўши технологиялар ҳəм машиналар техника илимлери
05.04.00 ЭНЕРГЕТИКА, МЕТАЛЛУРГИЯ ҲƏМ ХИМИЯ МАШИНАСАЗЛЫҒЫ
05.04.01 машинасазлық машиналары, аппаратлары, агрегатлары ҳəм қурылмалары техника илимлери
05.07.00 АВИАЦИЯ ТЕХНИКАСИ
05.07.01 Жер үсти комплекслери ҳəм ушыў аппаратлары техника илимлери
05.11.00 ƏСБАПСАЗЛЫҚ, МЕТРОЛОГИЯ ҲƏМ МАҒЛЫЎМАТ-ӨЛШЕЎ ƏСБАПЛАРЫ ҲƏМ СИСТЕМАЛАРЫ
05.11.01 Əсбаплар. Өлшеў ҳəм қадағалаў усыллары (тармақлар бойынша) техника илимлери
физика-математика илимлери
химия илимлери
05.11.02 Метрология ҳəм метрология тəмийнаты техника илимлери
05.12.00 РАДИОТЕХНИКА ҲƏМ БАЙЛАНЫС
05.12.01 Телекоммуникация ҳəм компьютер системалары, телекоммуникация тармақлари ҳəм қурылмалары. мағлыўматларды бөлистириў техника илимлери
05.12.02 Радиотехника, радионавигация, радиолокация ҳəм телевидение системалары ҳəм қурылмалары. Мобиль байланыс системалары техника илимлери
05.13.00 ИНФОРМАТИКА, ЕСАПЛАЎ ТЕХНИКАСЫ ҲƏМ БАСҚАРЫЎ
05.13.01 Системалы таллаў, басқарыў ҳəм мағлыўматни қайта ислеў техника илимлери
физика-математика илимлери
05.13.02 Информатиканың теориялық тийкарлары техника илимлери
физика-математика илимлери
05.13.03 Мағлыўматларды қорғаў усыллары ҳəм системалары. мағлыўмат қəўипсизлиги техника илимлери
физика-математика илимлери
05.13.04 Есаплаў машиналари, комплекслери ҳəм компьютер тармақларының математикалық ҳəм программалық тəмийинлениў техника илимлери
физика-математика илимлери
05.13.05 Есаплаў техникасы ҳəм басқарыў системаларының элементлери ҳəм қурылмалары техника илимлери
05.13.06 Математикалық моделлестириў. Санлы усыллар ҳəм программалар комплекси техника илимлери
физика-математика илимлери
химия илимлери
биология илимлери
геология-минералогия илимлери
05.13.07 Технологикалық процесслер ҳəм өндиристи автоматластырыў ва басқарыў техника илимлери
05.14.00 ЭНЕРГЕТИКА ҲƏМ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
05.14.01 Энергетика системалары ва комплекслери техника илимлери
05.14.02 Электротехника. электр энергия станциялары, системалары. Электротехникалық комплекслер ҳəм қурылмалар техника илимлери
05.14.03 Жақтылық техникасы. арнаўлы жақтыландырыў технологиясы техника илимлери
05.14.04 Санаат ыссылық энергетикасы техника илимлери
05.14.05 Ыссылық техникасының теориялық тийкарлары техника илимлери
05.14.06 Қайта тикленетуғын энергия түрлери тийкарындағы энергия қурылмалары техника илимлери
05.15.00 ПАЙДАЛЫ ҚАЗЫЛМА КƏНЛЕРИН ӨЗЛЕСТИРИЎ
05.15.01 Маркшейдерия техника илимлери
05.15.02 Пайдалы қазылмаларды ашық ҳəм жер асты усылында қазып алыў. Геомеханика техника илимлери
05.15.03 Шахта қурылысы техника илимлери
05.15.04 Қудуқларды бурғылаў ҳəм өзлестириў технологиясы техника илимлери
05.15.05 Нефть ҳəм газ трубалары, база ҳəм складларды қурыў ҳəм ислетиў техника илимлери
05.15.06 Нефть ва газ кəнлерин өзлестириў ҳəм олардан пайдаланыў техника илимлери
05.15.07 Кəншиликтиң физикалық процесслери техника илимлери
05.15.08 Пайдалы қазылмаларды байытыў техника илимлери
химия илимлери
05.15.09 Геологиялық разведка жумыслары технологиясы ҳəм техникасы техника илимлери
05.16.00 МЕТАЛЛУРГИЯ
05.16.01 Металлтаныў ҳəм металларға термикалық ислеў бериў. Қара, реңли ҳəм сийрек металлар металлургиясы техника илимлери
05.17.00 ХИМИЯ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
05.17.01 Органикалық емес затлар технологиясы ҳəм олар тийкарындағы материаллар техника илимлери
химия илимлери
05.17.02 Органикалық затлар технологиясы ҳəм олар тийкарындағы материаллар техника илимлери
химия илимлери
05.17.03 Силикат ҳəм қыйын ерийтуғын металл емес материаллар технологиясы техника илимлери
химия илимлери
05.17.04 Лаклер, бояўлар ҳəм органикалық қапламалар технологиясы техника илимлери
химия илимлери
05.17.05 Резина ҳəм каучук технологиясы техника илимлери
химия илимлери
05.17.06 химия технологиясы процесслери ҳəм аппаратлары техника илимлери
05.18.00 АЗЫҚ-АЎҚАТ ӨНИМЛЕРИ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
05.18.01 Масақлы, собықлы егинлер, жарма өнимлери ҳəм мийўе-баў-бақша, жүзимгершилик өнимлерин қайта ислеў ҳəмде оларды сақлаў ҳəм қайта ислеў технологиялары техника илимлери
05.18.02 Азық-аўқат өнимлери технологиясы ҳəм биотехнологиясы техника илимлери
05.18.03 Азық-аўқат санааты процесслери ва аппаратлари техника илимлери
05.19.00 ТОҚЫМАШЫЛЫҚ ҲƏМ ЖЕҢИЛ САНААТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА БУЙЫМЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
05.19.01 Тоқымашылық ҳəм жеңил санаат өндирислериниң материалтаныўшылығы техника илимлери
05.19.02 Тоқымашылық материаллари технологиясы ҳəм шийки затқа дəслепки ислеў бериў техника илимлери
химия илимлери
05.19.03 Тери, жүн, аяқ кийим ҳəм тери-галантерея буйымлары технологиясы техника илимлери
05.19.04 тигиўшилик буйымлары технологиясы техника илимлери
05.19.05 Тоқымашылық ҳəм тигиўшилик буйымлары, кийим ҳəм аяқ киймлерди творчестволық безеў ҳəм моделлестириў техника илимлери
исскуство илимлери
05.20.00 АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ ӨНДИРИСИН МЕХАНИЗАЦИЯЛАЎ ҲƏМ ЭЛЕКТРЛЕСТИРИЎ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
05.20.01 Аўыл хожалығы ҳəм мелиорация машиналары. аўыл хожалығы ҳəм мелиорация жумысларын механизациялаў техника илимлери
аўыл хожалық илимлери
05.20.02 Аўыл хожалығында электр технологиялар ҳəм электр үскенелер техника илимлери
05.20.03 Аўыл хожалығы ҳəм мелиорация техникаларын ислетиў, тиклеў ҳəм оңлаў техника илимлери
05.21.00 ТОҒАЙ, ЦЕЛЛЮЛОЗА-ҚАҒАЗ ҲƏМ АҒАШҚА ИСЛЕЎ БЕРИЎ САНААТЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ, МАШИНАЛАРЫ ҲƏМ ҮСКЕНЕЛЕРИ
05.21.01 Целлюлоза-қағаз өндирис технологиясы техника илимлери
05.22.00 ТРАНСПОРТ
05.22.01 Мəмлекет, оның регионлары, қалалары ҳəм санаат орайларының транспорт системалары техника илимлери
05.22.02 Темир жоллар ҳəм жол хожалығы техника илимлери
05.22.03 Темир жоллардың ҳəрекетлениўши бөлими, поездларды тартыў ҳəм электрлестириў техника илимлери
05.22.04 Темир жол транспортини ишлатиш техника илимлери
05.22.05 Дөңегелекли ҳəм гусеницалы машиналар техника илимлери
05.22.06 Ҳаўа жоллари ҳəрекетиниң навигациясы ҳəм оны басқарыў техника илимлери
05.23.00 ҚУРЫЛЫС
05.23.01 Қурылыс конструкциялары. Биналар ҳəм қурылыслар техника илимлери
05.23.02 Тийкарлар, фундаментлер, жер асты қурылыслары. Көпиклер ҳəм транспорт тоннеллери техника илимлери
05.23.03 Ыссылық тəмийнаты. Вентиляция, кондиционерлеў. Газ тəмийнаты ҳəм жарытыў техника илимлери
05.23.04 Суў тəмийнаты. Канализация. Суў бассейнлерин корғаў ушын қурылыс системалары техника илимлери
05.23.05 Қурылыс материаллары ҳəм буйымлары техника илимлери
05.23.06 Автомобиль жоллары ҳəм аэродромлар қурылысы техника илимлери
05.23.07 Гидротехника ҳəм мелиорация қурылысы техника илимлери
05.23.08 Темир жоллары қурылысы техника илимлери
05.23.09 Гидравлика ҳəм инженерлик гидрологиясы техника илимлери
05.24.00 ГЕОДЕЗИЯ
05.24.01 Геодезия. Картография техника илимлери
физика-математика илимлери
05.25.00 ҲУЖЖАТЛАР ТИЙКАРИДА МАҒЛЫЎМАТ
05.25.01 Ҳүжжетшилик, ҳүжжеттаныў, архивтаныў техника илимлери
тарийх илимлери
педагогика илимлери
05.25.02 Китапханашылық, библиографиятаныў ҳəм китаптаныў техника илимлери
тарийх илимлери
филология илимлери
педагогика илимлери
05.25.03 Ҳүжжетлерден мағлыўмат алыў системалары ҳəм процесслери техника илимлери
филология илимлери
05.26.00 АДАМ ИСКЕРЛИГИ ҚƏЎИПСИЗЛИГИ
05.26.01 мийнетти корғаў ҳəм адам искерлиги қəўипсизлиги техника илимлери
медицина илимлери
05.26.02 Айрықша жағдайларда қəўипсизлик (тармақлар бойынша) техника илимлери
химия илимлери
биология илимлери
медицина илимлери
ветеринария илимлери
05.26.03 Өрт ҳəм санаат қəўипсизлиги техника илимлери
медицина илимлери
психология илимлери
05.26.04 Ядро қəўипсизлиги ҳəм радиациялық қəўипсизлик техника илимлери
05.27.00 ЭЛЕКТРОНИКА
05.27.01 электроника техника илимлери
физика-математика илимлери
06.00.00 АЎЫЛ ХОЖАЛЫҚ ИЛИМЛЕРИ
06.01.00 АГРОНОМИЯ
06.01.01 Улыўма дийқаншылық аўыл хожалық илимлери
06.01.02 Мелиорация ҳəм суўғарма дийқаншылық аўыл хожалық илимлери
техника илимлери
06.01.03 Агротопырақтаныў ҳəм агрофизика аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
химия илимлери
география илимлери
техника илимлери
06.01.04 Агрохимия аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
химия илимлери
06.01.05 Селекция ҳəм туқымгершилик аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
06.01.06 Палызшылық аўыл хожалық илимлери
06.01.07 Бағшылық ҳəм жүзимгершилик аўыл хожалық илимлери
06.01.08 Өсимликгершилик аўыл хожалық илимлери
06.01.09 Өсимликлерни қорғаў аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
06.01.10 Жер дүзиў, кадастр ҳəм жер мониторинги аўыл хожалық илимлери
география илимлери
техника илимлери
06.01.11 Пахташылық аўыл хожалық илимлери
06.02.00 ЗООТЕХНИЯ
06.02.01 Аўыл хожалық ҳайўанларын өршитиў, көбейтиў, селекциясы ҳəм генетикасы аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
06.02.02 Аўыл хожалық ҳайўанларын азықландырыў ҳəм азық таярлаў технологиясы аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
06.02.03 Жеке зоотехния. Шарўашылық өнимлерин өндириў технологиясы аўыл хожалық илимлери
06.02.04 Жипекшилик аўыл хожалық илимлери
06.02.05 Қаракөлшилик аўыл хожалық илимлери
06.03.00 ТОҒАЙ ХОЖАЛЫҒЫ
06.03.01 Тоғай егинлери. Селекция, туқымгершилик ҳəм қалаларды көклемзарластырыў. Тоғайлар агромелиорациясы ҳəм қорғаўшы тоғайларды пайда етиў аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
техника илимлери
06.03.02 Тоғай дүзиў ҳəм тоғай таксациясы. Тоғайшылық ҳəм тоғайтаныў. Тоғай өртлери ҳəм оларға қарсы гүресиў аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
техника илимлери
07.00.00 ТАРИЙХ ИЛИМЛЕРИ
07.00.01 Өзбекстан тарийхы тарийх илимлери
07.00.02 Илим ҳəм технологиялар тарийхы тарийх илимлери
07.00.03 Жəҳəн тарийхы тарийх илимлери
07.00.04 Динтаныў тарийх илимлери
фалсафа илимлери
филология илимлери
07.00.05 Ислам тарийхы ҳəм деректаныўы тарийх илимлери
07.00.06 Археология тарийх илимлери
07.00.07 Этнография, этнология ҳəм антропология тарийх илимлери
07.00.08 Тарийхтаныў, деректаныў ҳəм тарийхый изертлеў усыллары тарийхилимлери
07.00.09 Халық аралық қатнасықлар ҳəм сыртқы сиясат тарийхы тарийх илимлери
07.00.10 Социал-сиясый институтлар ҳəм процесслер тарийхы тарийх илимлери
юридика илимлер
07.00.11 Миллий қəўипсизлик машқалалары тарийх илимлери
юридика илимлер
экономика илимлери
08.00.00 ЭКОНОМИКА ИЛИМЛЕРИ
08.00.01 Экономикалық теория экономика илимлери
08.00.02 Макроэкономика экономика илимлери
08.00.03 Санаат экономикасы экономика илимлери
08.00.04 Аўыл хожалығы экономикасы экономика илимлери
08.00.05 Хызмет көрсетиў тармақлары экономикасы экономика илимлери
08.00.06 Эконометрика ҳəм статистика экономика илимлери
08.00.07 Финанс ҳəм кредит экономика илимлери
08.00.08 Бухгалтерия есабы экономика илимлери
08.00.09 Жəҳан экономикасы экономика илимлери
08.00.10 Демография. Мийнет экономикасы экономика илимлери
08.00.11 Маркетинг экономика илимлери
08.00.12 Регионлық экономика экономика илимлери
08.00.13 Менежмент экономика илимлери
09.00.00 ФАЛСАФА ИЛИМЛЕРИ
09.00.01 Онтология, гноселогия ҳəм логика фалсафа илимлери
09.00.02 Сана, маданият ҳəм əмелият формалары философиясы (аты) фалсафа илимлери
09.00.03 Философия тарийхы фалсафа илимлери
09.00.04 Социаллық философия фалсафа илимлери
10.00.00 ФИЛОЛОГИЯ ИЛИМЛЕРИ
10.00.01 Өзбек тили филология илимлери
10.00.02 Өзбек əдебияты филология илимлери
10.00.03 Тил теориясы. Əмелий ҳəм компьютер лингвистикасы филология илимлери
10.00.04 Қорақалпоқ тили, қорақалпоқ əдебиыти филология илимлери
10.00.05 Европа, америка ҳəм австралия халықлары тили ҳəм əдебияти филология илимлери
10.00.06 Азия ҳəм африка халықлары тили ҳəм əдебияты филология илимлери
10.00.07 Салыстырма-тарийхый, типологиялық ҳəм салыстырма тилтаныў, лингвистикалық аўдармашылық филология илимлери
10.00.08 əдебият теориясы филология илимлери
10.00.09 Фольклортаныў филология илимлери
исскуство илимлери
10.00.10 Журналистика филология илимлери
социология илимлери
10.00.11 Тексттаныў ҳəм əдебий тексттаныў филология илимлери
11.00.00 ГЕОГРАФИЯ ИЛИМЛЕРИ
11.00.01 Тəбийий география. Ландшафтлар геофизикасы ҳəм геохимиясы география илимлери
11.00.02 Экономикалық ҳəм социаллық география география илимлери
экономика илимлери
11.00.03 Қурғақлық гидрологиясы. Суў ресурслары. Гидрохимия география илимлери
химия илимлери
техника илимлери
11.00.04 Метеорология. Клматология. Агрометеорология география илимлери
физика-математика илимлери
техника илимлери
аўыл хожалық илимлери
11.00.05 Қоршаған орталықты корғаў ҳəм тəбийий ресурслардан ақылға муўапық пайдаланыў география илимлери
физика-математика илимлери
биология илимлери
химия илимлери
геология-минералогия илимлери
техника илимлери
аўыл хожалық илимлери
12.00.00 ЮРИДИКА ИЛИМЛЕРИ
12.00.01 Мəмлекет ҳəм ҳуқық теориясы ҳəм тарийхы. ҳуқықый тəлийматлар тарийхы юридика илимлер
12.00.02 Конституциялық ҳуқық. Ҳəқимшилик ҳуқықы. Финанс ҳəм бажыхана ҳуқықы. юридика илимлер
12.00.03 Пухаралық ҳуқықы. Исбилерменлик ҳуқықы. Шаңарақ ҳуқықы. Халық аралық жеке ҳуқық юридика илимлер
12.00.04 Пухаралылық процессуал ҳуқықы. Хожалық процессуал ҳуқықы. Қалыслық процесси ҳəм медиация юридика илимлер
12.00.05 Мийнет ҳуқықы. Социаллық тəмийнат ҳуқықы юридика илимлер
12.00.06 Тəбийий ресурслар ҳуқықы. Аграр ҳуқық. Экологиялық ҳуқық юридика илимлер
12.00.07 Суд ҳəкимияты. Прокурор қадағалаўы. Ҳуқықты корғаў искерлигин шөлкемлестириў. Адвокатура юридика илимлер
12.00.08 Жынаят ҳуқықы. Ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў. Криминология. Жынаят-атқарыў ҳуқықы юридика илимлер
12.00.09 Жынаят процесси. Криминалистика, оператив-қыдырыў ҳуқық ва суд экспертизаси юридика илимлер
12.00.10 Халық аралық ҳуқық юридика илимлер
13.00.00 ПЕДАГОГИКА ИЛИМЛЕРИ
13.00.01 Педагогика теориясы ҳəм тарийхы. Тəлимде менежмент педагогика илимлери
13.00.02 тəлим ҳəм тəрбия теориясы ҳəм методикасы (тəлим тараўлары ҳəм басқышлары бойынша) педагогика илимлери
13.00.03 Арнаўлы педагогика педагогика илимлери
13.00.04 Дене тəрбия ҳəм спорт шынығыўлары теориясы ҳəм методикасы педагогика илимлери
13.00.05 Социал-гуманитар пəнлерди оқытыў методикасы педагогика илимлери
13.00.06 Электрон тəлим теориясы ҳəм методикасы (тəлим тараўлары ҳəм басқышлары бойынша) педагогика илимлери
13.00.07 Анық ҳəм тəбийий пəнлерди оқытыў методикасы педагогика илимлери
13.00.08 Кəсип-өнер тəлими теориясы ҳəм методикасы педагогика илимлери
14.00.00 МЕДИЦИНА ИЛИМЛЕРИ
14.00.01 Акушерлик ҳəм гинекология медицина илимлери
14.00.02 Морфология медицина илимлери
14.00.03 Эндокринология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.04 Оториноларингология медицина илимлери
14.00.05 Ишки кеселликлар медицина илимлери
14.00.06 Кардиология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.07 Гигиена медицина илимлери
биология илимлери
14.00.08 офтальмология медицина илимлери
14.00.09 педиатрия медицина илимлери
14.00.10 Жуғымлы кеселликлар медицина илимлери
14.00.11 дерматология ҳəм венерология медицина илимлери
14..00.12 Медициналық реабилитология медицина илимлери
14.00.13 Неврология медицина илимлери
14.00.14 Онкология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.15 Патологиялық анатомия медицина илимлери
14.00.16 Нормаль ҳəм патологиялық физиология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.17 Фармакология əм клиникалық фармакология медицина илимлери
биология илимлери
фармацевтика илимлери
14.00.18 Психиатрия ҳəм наркология медицина илимлери
14.00.19 Клиникалық радиология медицина илимлери
14.00.20 Медициналық генетика медицина илимлери
14.00.21 Стоматология медицина илимлери
14.00.22 Травматология ҳəм ортопедия медицина илимлери
14.00.23 Мийирбийкелик исин шөлкемлестириў медицина илимлери
14.00.24 Суд медицинасы медицина илимлери
14.00.25 Клиника-лабораториялық ҳəм функциональ диагностика медицина илимлери
14.00.26 Фтизиатрия медицина илимлери
14.00.27 Хирургия медицина илимлери
14.00.28 Нейрохирургия медицина илимлери
14.00.29 Гематология ҳəм трансфузиология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.30 Эпидемиология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.31 Урология медицина илимлери
14.00.32 Трансплантология ҳəм жасалма ағзалар медицина илимлери
биология илимлери
техника илимлери
14.00.33 Жəмийет саламатлығы. Ден саўлықты сақлаў менежменти медицина илимлери
14.00.34 Жүрек ҳəм қан-тамыр хирургиясы медицина илимлери
14.00.35 Балалар хирургиясы медицина илимлери
14.00.36 Аллергология ҳəм иммунология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.37 Анестезиология ҳəм реаниматология медицина илимлери
15.00.00 ФАРМАЦЕВТИКА ИЛИМЛЕРИ
15.00.01 Дəри технологиясы ҳəм фармацевтика жумысларын шөлкемлестириў фармацевтика илимлери
техника илимлери
15.00.02 Фармацевтикалық химия ҳəм фармакогнозия фармацевтика илимлери
химия илимлери
биология илимлери
16.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ ИЛИМЛЕРИ
16.00.01 Ҳайўанлар кеселликлары диагностикасы, терапиясы ҳəм хирургиясы ветеринария илимлери
16.00.02 Ҳайўанлар патологиясы, онкологиясы ҳəм морфологиясы ветеринария илимлери
биология илимлери
16.00.03 Ветеринария микробиологиясы, вирусологиясы, эпизоотологиясы, микологиясы, микотоксикологиясы ҳəм иммунологиясы ветеринария илимлери
16.00.04 Ветеринария фармакологиясы ҳəм токсикологиясы ветеринария илимлери
биология илимлери
16.00.05 Ветеринария санитариясы. Экология. Зоогигиена ҳəм ветеринар-санитария экспертизасы ветеринария илимлери
биология илимлери
16.00.06 Ветеринар акушерлиги ҳəм ҳайўанлар репродукциясы биотехникасы ветеринария илимлери
биология илимлери
аўыл хожалық илимлери
17.00.00 ИССКУСТВО ИЛИМЛЕРИ
17.00.01 Театр исскуствосы исскуство илимлери
17.00.02 Музыкалық исскуство исскуство илимлери
17.00.03 Кино исскуствосы. Телевидение исскуство илимлери
17.00.04 Сүўретлеў ҳəм əмелий безеў исскуствосы исскуство илимлери
17.00.05 Дизайн теориясы ҳəм тарийхы исскуство илимлери
17.00.06 Музейтаныў. Тарийхый-мəдений объектлерди консервация қылыў, ремонтлаў ҳəм сақлаў исскуство илимлери
тарийх илимлери
техника илимлери
17.00.07 Мəденият теориясы ҳəм тарийхы. Мəденияттаныў исскуство илимлери
тарийх илимлери
фалсафа илимлери
17.00.08 Исскуство теориясы ҳəм тарийхы исскуство илимлери
тарийх илимлери
18.00.00 АРХИТЕКТУРА
18.00.01 Архитектура теориясы ҳəм тарийхы. Архитектура естеликлерин реставрациялаў архитектура
исскуство илимлери
18.00.02 Бина ҳəм имаратлар архитектурасы архитектура
18.00.03 Қаласазлық, районластырыў. Ландшафт архитектурасы ҳəм аўыллық елатлы орынларды жобаластырыў архитектура
техника илимлери
19.00.00 ПСИХОЛОГИЯ ИЛИМЛЕРИ
19.00.01 Психология тарийхы ва теориясы. Улыўма психология, шахс психологиясы психология илимлери
19.00.02 Психофизиология психология илимлери
19.00.03 Адамның кəсиплик искерлиги психологиясы (аты) психология илимлери
19.00.04 Медицина психологиясы ҳəм арнаўлы психология психология илимлери
медицина илимлери
19.00.05 Социаллық психология. Этнопсихология психология илимлери
социология илимлери
19.00.06 Жас ҳəм педагогикалық психология. Раўажланыў психологиясы психология илимлери
22.00.00 СОЦИОЛОГИЯ ИЛИМЛЕРИ
22.00.01 Социология теориясы, методологиясы ҳəм тарийхы. Социологиялық изертлеўлер усыллары социология илимлери
22.00.02 Социаллық дүзилис, социаллық институтлар ҳəм турмыс тəризи социология илимлери
22.00.03 Социаллық сана ҳəм социаллық процесслер социологиясы социология илимлери