Aziz hám jalǵızımsan, janajan Ózbekstanım

Магистратура қәнийгеликлери

 1. 5А112001 - Физикалық тәрбия ҳәм спорт шынығыўларының теориясы ҳәм методикасы
 2. 5А120101 - Әдебияттаныў (қарақалпақ әдебияты)
 3. 5А120101 - Әдебияттаныў (өзбек әдебияты)
 4. 5А120102 - Лингвистика (өзбек тили)
 5. 5А120102 - Лингвистика (қарақалпақ тили)
 6. 5А120102 - Лингвистика (инглис тили)
 7. 5А120102 - Лингвистика (рус тили)
 8. 5А120301 - Өзбекстан тарийхы
 9. 5А120401 - Археология
 10. 5А130101 - Математика (бағдарлар бойынша)
 11. 5А130202 - Әмелий математика ҳәм информацион технологиялар
 12. 5А140101 - Биология (илим бағдарлары)
 13. 5А140103 - Ихтиология ҳәм гидробиология
 14. 5А140204 - Конденсацияланған орталықлар физикасы ҳәм материалтаныў (түрлер бойынша)
 15. 5А140501 - Химия (илим бағдарлары бойынша)
 16. 5А140602 - География (үйрениў объекти бойынша)
 17. 5А220101 - Журналистика (хызмет түрлери)
 18. 5А230102 - Экономика (Тармақлар ҳәм тараўлар бойынша)
 19. 5А230901 - Бухгалтериялық есап (тармақлар бойынша)
 20. 5А240101 - Мәмлекетлик ҳуқық ҳәм басқарыў (тараўлар бойынша)
 21. 5А630102 - Экология (тармақлар бойынша)
 22. 5А111601-Социал-гуманитар пәнлерди оқытыў методикасы (мәнаўият тийкарлары)