УНИВЕРСИТЕТИМИЗДА 2016 -2017 ЎҚУВ ЙИЛИ АБИТУРИЕНТЛАР ҚАБУЛ РЕЖАСИ ТАСДИҚЛАНДИ

  Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети 2016-2017 ўқув йили абитуриентлар қабул режаси тасдиқланди. Қабул режаси бўйича бакалавр учун жами 1894 та талаба (Шу жумладан, 670 та талаба давлат гранти асосида, 1224 та талаба тўлов контракти асосида), магистратура учун жами 88 та талаба (Шу жумладан, 24 та талаба давлат гранти асосида, 64 та талаба тўлов контракти асосида) ўқишга қабул қилинади.

2016-2017 ўқув йили қабул режаси *.xls файлида юклаб олиш

 

 

 

БАКАЛАВР 

Тәлим бағдарларының шифры Тәлим бағдарлары Жәми Мәмлекетлик грант тийкарында Төлемли контракт тийкарында
Жәми соннан Жәми соннан
өзбек рус ққ өзбек рус ққ
1 5111043 Кәсиплик тәлим: экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў 20 8     8 12     12
2 5111065 Кәсиплик тәлим: агрохимия ҳәм агротопырақтаныў 20 7     7 13     13
3 5111400 Шет тили ҳәм әдебияты (инглис тили) 90 45 15 5 25 45 15 10 20
4 5111600 Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқықый тәлим 20 5     5 15     15
5 5112000 Физикалық мәденият 45 5 2 1 2 40 13 9 18
6 5112001 Физикалық мәденият: ҳаял-қызлар спорты 25 5     5 20     20
7 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Өзбек тили 75 30 30     45 45    
8 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Қарақалпақ тили 80 30     30 50     50
9 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Қазақ тили 20 5      5 қаз 15     15 қаз
10 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Түркмен тили 14 5     5 түр  9     9 түр 
11 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Инглис тили 25 5 2   3 20 8   12
12 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Немис тили 20 5     5 15     15
13 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Рус тили 40 15   15   25   25  
14 5120200 Аўдарма теориясы ҳәм практикасы (инглис ҳәм қарақалпақ тили) 20 5     5 15     15
15 5120300 Тарийх (мәмлекетлер ҳәм аймақлар бойынша) 40 10 4   6 30 11   19
16 5120500 Философия 20 5     5 15     15
17 5130100 Математика 50 20 8   12 30 12   18
18 5130200 Әмелий математика ҳәм информатика 20 10 4   6 10 4   6
19 5140100 Биология (түрлер бойынша) 40 15 5   10 25 10   15
20 5140200 Физика 40 15 5   10 25 10   15
21 5140500 Химия 40 15 5   10 25 10   15
22 5140600 География 25 10 4   6 15 6   9
23 5140700 Гидрометеорология 20 5     5 15     15
24 5141000 Топырақтаныў 40 15 5   10 25 10   15
25 5220100 Журналистика (хызмет түрлери бойынша) 20 5     5 15     15
26 5230100 Экономика (тармақлар ҳәм тараўлар бойынша) 25 5 2   3 20 8   12
27 5230600 Финанс 25 5 2   3 20 8   12
28 5230900 Бухгалтериялық есап ҳәм аудит (тармақлар бойынша) 25 5 2   3 20 8   12
29 5240100 Юриспруденция (хызмет түрлери бойынша) 20 5 2   3 15 5   10
30 5310200 Электр энергетикасы (тармақлар ҳәм бағдарлар бойынша) 75 30 10   20 45 15   30
31 5310700 Электротехника, электромеханика ҳәм электротехнология (тармақлар бойынша) 80 30 10   20 50 20   30
32 5311500 Геодезия, картография ҳәм кадастр (тармақлар бойынша) 50 15 5   10 35 15   20
33 5311900 Нефть ҳәм газ кәнлерин иске түсириў ҳәм олардан пайдаланыў 80 30 10   20 50 20   30
34 5320400 Химиялық технология 60 25 10   15 35 10   25
35 5320900 Жеңил санаат өнимлери конструкциясын ислеў ҳәм технологиясы (тармақлар бойынша) 70 35 15   20 35 15   20
36 5321300 Нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў технологиясы 130 45 15   30 85 35   50
37 5340100 Архитектура 40 15 5   10 25 10   15
38 5340200 Имаратлар ҳәм иншаатлар қурылысы (түрлер бойынша) 90 30 10   20 60 20   40
39 5340300 Қала қурылысы ҳәм хожалығы 25 10     10 15     15
40 5340400 Инженерлик коммуникациялар қурылысы ҳәм монтаж (түрлер бойынша) 60 25 10   15 35 10   25
41 5340500 Қурылыс материаллары, өнимлери ҳәм конструкцияларын ислеп шығарыў (түрлер бойынша) 70 25 10   15 45 20   25
42 5340800 Автомобиль жоллары ҳәм аэродромлар 60 20 7   13 40 13   27
43 5630100 Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў (тармақлар бойынша) 40 15 5   10 25 10   15
    Жәми 1894 670 219 21

420 ққ
қаз
5 тур

1224 396 44

760 ққ
15 қаз
9 тур

 

МАГИСТРАТУРА

Тәлим бағдарларының шифры Тәлим бағдарлары Жәми Мәмлекетлик грант тийкарында Төлемли-конракт тийкарында
Жәми соннан Жәми соннан
өзбек рус ққ өзбек рус ққ
1 5A112001 Физикалық тәрбия ҳәм спорт шынығыўларының теориясы ҳәм методикасы 2 1     1 1     1
2 5A120101 Әдебияттаныў (қарақалпақ әдебияты) 4 1     1 3     3
3 5A120101 Әдебияттаныў (Өзбек әдебияты) 4 1 1     3 3    
4 5А120102 Лингвистика: озбек тили 6 1 1     5 5    
5 5А120102 Лингвистика: қарақалпақ тили 6 1     1 5     5
6 5А120102 Лингвистика: инглис тили 6 2     2 4     4
7 5А120102 Лингвистика: рус тили 3 1   1   2   2  
8 5A120301 Өзбекстан тарийхы 4 1     1 3     3
9 5A120401 Археология 4 1     1 3     3
10 5A130101 Математика (бағдарлар бойынша) 5 2     2 3     3
11 5A130202 Әмелий математика ҳәм информациялық технологиялар 4 2     2 2     2
12 5A140101 Биология (илим бағдары) 4 1     1 3     3
13 5A140103 Ихтиология ҳәм гидробиология 5 2     2 3     3
14 5A140204 Конденсацияланған орталықлар физикасы ҳәм материалтаныў (түрлер бойынша) 5 2     2 3     3
15 5A140501 Химия (илим бағдарлары бойынша) 5 2     2 3     3
16 5A140602 География (үйрениў объектлери бойынша) 4 1     1 3     3
17 5A220101 Журналистика (хызмет түрлери бойынша) 4 1     1 3     3
18 5A230102 Экономика (тармақлар ҳәм тараўлар бойынша) 3         3     3
19 5A230901 Бухгалтериялық есап (тармақлар бойынша) 3         3     3
21 5A240101 Мәмлекетлик хуқық ҳәм басқарыў (тараўлар бойынша) 4         4     4
22 5A630102 Экология (тармақлар бойынша) 3 1     1 2     2
Жәми 88 24 2 1 21 64  8 2 54

 

 

.