Бердимуратов Мурат Карлыбаевич, физикаматематика илимлериниң кандитаты, доцент. 1963-жылы 10-февральда Нөкис қаласында туўылған. 1989-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. 1992-1997-жыллар аралығында Киев мәмлекетлик университетинде илимий-изертлеў жумысларын алып барды. 1997-жылы «Модели-рование и оптимизация в системах солевлагоперено-са» темасында кандидатлық диссертация жақлады.

1998-2009-жылларда информациялық технология кафедрасы баслығы, сондай-ақ, математика факультети деканы лаўазымларында жемисли мийнет етти. 2009-2012-жыллар арасында Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының ректоры, 2014-жылдан баслап әмелий математика кафедра баслығы лаўазымында ислеп киятыр. 30 дан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 1 оқыў қолланба, 6 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шыққан.