Экономика кафедрасы Өзбекстан Республикасы Президенти, Олий Мажлис, Министрлер Кабинети ҳәмде Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң жоқары оқыў орынларының жумысларын еледе жеделлестириў бойынша қабыл етилген қарарларға тийкарланған турде, сондай-ақ, университет ректоры буйрығы ҳәмде Илимий Кеңес қарарлары негизинде өз хызметин әмелге асырмақта.

Экономика кафедрасы өткен 20 жыл ишинде бир қанша нәтийжелерге еристи. Кафедрамыз 1992-жылға шекем «Аўыл хожалығы экономикасы» кафедрасы болып ҳәрекет еткен болса, 1992- жылы кафедраның аты «Микроэкономика» деп өзгерди. Бул дәўирде кафедра баслығы болып доц. Қ.Убайдуллаев сайланды ҳәм 1996-жыл кафедра «Экономика ҳәм менеджмент» болып өзгерди. Соңынан 1999-жылдан баслап бул кафедраға э.и.к., доцент Ж.Ережепова басшылық еткен.

Кафедраның аты 2000-жылдың сентябрь айында «Экономика ҳәм экономикалық теория»кафедрасы деп өзгертилди ҳәм кафедраға э.и.к., доцент О.Назарбаев басшылық етти.

2002-жылы «Экономика ҳәм экономикалық теория» кафедрасы «Тараўлар экономикасы» кафедрасы болып, қайта шөлкемлестирилди ҳәм оның баслығы етип доцент Ж.Ережепова сайланды. Тараўлар экономикасы кафедрасы 2003-жылы «Экономика» ҳәм «Экономикалық теория» кафедралары  болып екиге бөлинди. «Экономика» кафедрасының баслығы етип доцент П.Хожаниязов сайланды. 2005-2006 жылларда «Экономика, бизнес ҳәм информациялық системалар» кафедрасына доц О.Назарбаев басшылық етти. 2006-2008 жылларда кафедра «Экономика» деп аталып, усы дәўирде доцент А.Инятов, 2008-2013 жылларда профессор Қ.Убайдуллаев басқарды. Бул кафедраны 2013-2018 жыллары э.и.к.доцент З.Балташева басқарып келди ҳәм 2018-жылы сентябрь айынан баслап э.и.к.доцент Р.Адильчаев басшылық етип  келмекте.

Кафедра тийкарынан 5230100 – Экономика (тармақлар ҳәм тараўлар, реал сектор бойынша), 5610300 Туризм (хызмет бағдарлары бойынша) бакалавр бағдарлары ҳәм 5А340102 Экономика (тармақлар ҳәм тараўлар, реал сектор бойынша) магистра­тура қәнигелигин таярлайды. Кафедрада Кадрлар таярлаў миллий дәстүри негизинде 08.00.13-Менеджмент бағдары бойынша үлкен илимий хызметкерлер, яғный таяныш докторантларды таярлайды.

Экономика кафедрасында ҳәзирги күнде 16 профессор-оқытыўшы тийкарғы штатта жумыс ислеп атыр. Кафедра бойынша бакалавр бағдары бойынша 30 пән ҳәм магистратура қәнигелиги бойынша 7 пән бойынша сабақ өтиледи, бул пәнлер бойынша саат көлеми 17658 саатты қурайды. Бул пәнлер бойынша саатлар көлеми кафедра профессор-оқытыўшыларға бөлистирилген.

Кафедрамызда 1 илим докторы, профессор, 6 экономика илимлери кандидаты, доцент, 6 үлкен оқытыўшы ҳәм 6 ассистент оқытыўшы хызмет алып барады.

Кафедрада профессор-оқытыўшылар тәрепинен қарақалпақ тилинде кирилл ҳәм латын әлипбесинде 50 ден аслам оқыў қолланбалар, оқыў методикалық қолланбалар ҳәм методикалық көрсетпелер баспадан шығарылған. Кейинги жыллар кафедра профессор-оқытыўшылар тәрепинен 6 монография, 300 ден аслам илимий мақалалар ҳәм илимий тезислер баспадан шықты.

Халық-аралық байланыслар ҳәм тәжирийбе асырыў бойынша да кафедрада бир қанша ислер алып барылмақта. Кафедра профессор-оқытыўшылары тәжирийбелерин тураклы түрде асырып кел­мекте. Кафедра доценти Р. Адильчаев ҳәм А.Инятов М.В. Ломоносов атындағы Москва Мәмлекетлик Университетлеринде тәжирийбесин арттырды, сондай-ақ, Қазақстан Ре­спубликасында EdNet тәрепинен шөлкемлестирилген семинар тренингте, Куала-Лампур қаласының ИНТАН илимий орайына үлкен оқытыўшы Р.Каражанова қатнасып келген, ди­плом ҳәм сертификатларға ийе.

Экономика кафедрасында 2012-2017 жыллар аралығында «Төменги Амударья экономикалық регионын­да Арқа-Батыс Өзбекстанды социал-экономикалық раўажландырыўды жеделлестириўди регионаллық стратегиясын ислеп шығыў» атамасында проф.Қ.Убайдуллаев басшылығында мәмлекетлик грант, 5 инновациялық ҳәм 1 инициативалық темаларда жойбар­лар алып барылмақта. Жойбарлар негизинде, ҳәр жылы өткерилетуғын «Инновациялық иде­ялар ҳәм жойбарлар» атамасындағы республикалық көргизбелер ярмаркасы ҳәм таңлаўларға қатнасып келмекте. Олар жуўмағы бойынша соңғы үш жылда ислеп шығылған электрон оқыў қолланбалардан З.Балташева, Р.Каражановалардың «Экономикада информациялық техноло­гиялар» атамасындағы мийнети ZiyoNet тәлим порталында жәрияланды, «Макроэкономика» атамасындағы оқыў қолланбасы (2015-жылы), Б.Қалмуратов, Т.Жиемуратов «Экономика тий­карлары» оқыў қолланбасы (2014-жылы), З.А.Балташева, Л.М. Уразбаева, А.А.Ембергенова., Р.Ж.Каражанова, А.К.Алымов «Экономика ҳәм менеджмент» (2014-жылы) оқыў қолланбасы, Ж.Сауханов, Д.Мендалиев, Л.Уразбаева «Экономика математикалық усыллар ҳәм моделлер» (2015-жылы) оқыў қолланбасы, Х.Убайдуллаев, Г.Х.Қайпназарова «Бизнес жоба» (2015-жылы) оқыў қолланбасы, Инятов А.Р., Тлеўов Н.Р. «Стратегия развития пищевой промышленности в Республике Каракалпакстан» (2016-жылы) монографиясы, Убайдуллаев К., Умаров Е. К., Умарова А. «Региональные проблемы социально-экономического развития северо-западного Узбекистана с учетом экологической ситуации южного Приаралья» (2016-жылы) монографиясы, Назарбаев О., Сейтова Л., Отеев У. «Экономикалық тәлийматлар тарийхы» (2016-жылы) оқыў қолланбасы, ЖиемуратовТ., Қалмуратов Б., Бегленов Н., Қалимбетов Х. «Өндирис менеджменти» (2016-жылы) оқыў қолланбасы, О.Назарбаев, А.Қудайбергенов, Б.Қалмуратов «Менежмент ҳәм маркетинг тийкарлары» (2016-жылы) оқыў қолланбалары баспадан шықты. Бул оқыў қолланбалардың (қарақалпақ тилинде) 60 тан артығы университет китапханасы фондына берилген ҳәм студент жаслар пайдаланып келмекте.

Кафедрада профессор-оқытыўшылар ҳәм үлкен илимий хызметкерлер, магистрант­лар ҳәм студентлер халық-аралық ҳәм республикалық көлеминде өткерилген илимий- теориялық ҳәм әмелий конференцияларға өзлериниң илимий мақала, тезис ҳәм баянатла­ры менен қатнасып келмекте.

Дәстүрли түрде ҳәр жылы өткерилип келинетуғын илимий-теориялық ҳәм әмелий конферен­циялардан 2015-жылғы «Арал бойы зона­сында киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыўдың экономикалық-экологиялық машқалалары» атамадағы халық аралық илимий-әмелий конференция, 2016-жылғы «Демографиялық раўажланыўдың социал-экономикалық машқалалары ҳәм республикада миграциялық сиясат» атамасындағы республикалық илимий-әмелий конференциясы, 2017-жылғы «Қарақалпақстан Республикасы экономикалық районлардың өндирислик структурасын оптималластырыў машқалалары» атамасындағы республикалық илимий-әмелий конференциясы, 2018-жылғы «Регион халқының бәнтлигин тәмийинлеў ҳәм пәраўанлығын жақсылаў: ҳәзирги аҳўалы, машқалалары ҳәм раўажланыў стратегиясы» республикалық илимий-әмелий конференцияларына актив қатнасып келмекте.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели профессор-оқытыўшылар

Адильчаев Рустем Турсынбаевич, экономика илим- лериниң кандидаты, доцент. 1958-жылы 10-октябрде Қарақалпақстан Республикасы Хожели районында туўылған. 1986-жылы Ташкент халық хожалығы ин­ститутын, 1991-жылы Ленинград Сиясатшылар инсти­тутын тамамлаған. Қәнигелиги мийнет экономикасы, сиясатшы. 2009-жылы “Аўыл хожалығы өндирислик потенциалынан нәтийжели пайдаланыў жоллары” те­масында кандидатлық диссертациясын жақлады. 100 ден аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 монография, 3 оқыў қолланба, 6 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. Кәсип-өнер колледжлери ушын бир неше оқыў-қолланбаларды өзбекшеден қарақалпақ тилине аўдарған. 2010-2018 жыллары кафедра доценти, 2018 жылы сентябрь айынан баслап Экономика кафедрасы баслығы болып ислеп атыр.

 

Убайдуллаев Қайрулла, экономика илимлериниң докторы, профессор. 1954 жылы 25-майда Тахтакөпир районында туўылған. 1976 жылы Ташкент мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги математик. 2005-жылы «Пути повышения эффективности и моделирование использования производственных ресурсов сельского хозяйства в экологических условиях Приаралья» темасында докторлық диссертациясын жақлады. 100 тен аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 4 монография, 2 брошюра, 4 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 1979-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде ислеп келмекте. 1992-1997 жыллары «Экономика ҳәм менеджмент» кафедрасы баслығы, 2007-жылдан баслап «Экономика» кафедрасы профессоры болып ислеп келмекте.

Назарбаев Орынбай, экономика илимлериниң кандидаты, доцент. 1956-жылы 5-июльда Нөкис районында туўылған. 1978-жылы Ташкент Халық хожалығы институтын тамамлаған. Қәнигелиги эко­номист. 1992-жылы “Қарақалпақстан Республика­сы азық-аўқат санаатында тийкарғы фондлардан пайдаланыў нәтийжелилигин асырыў” темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. Экономика илимлери кандидаты, доцент. 130 дан аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 2 монография, 1 сабақлық, 30 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 1978- жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде доцент болып ислеп атыр. 2015- жылдан Халық депутатлары Нөкис районлық кеңеси депутаты.

 

Балташева Зухра Аденбаевна, экономика илимлериниң кандидаты. 1971-жылы 1-сентябрде Нөкис қаласында туўылған. 1995-жылы Ташкент мәмлекетлик техника университетин тамамлаған. Қәнигелиги экономист. 2012-жылы “Қарақалпақстан Республи­касында азық-аўқат санаатын раўажландырыўдың маркетинг стратегияларын ислеп шығыў” темасын­да кандидатлық диссертациясын жақлады. 64 тен аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 4 сабақлық, 11 оқыў- методикалық қолланбасы баспадан шықты. 1995- жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университети ислеп келмекте. 2013-2018 жыллары Экономика кафедрасы баслығы, 2018-жылы сентябрь айынан баслап кафедра доценти болып ислеп атыр.

 

Кудайбергенов Азамат Шамуратович, экономика илимлериниң кандидаты, доцент. 1979-жылы 4-декабрде Қарақалпақстан Республикасы Нөкис қаласында туўылған. 2001-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университети экономикада информациялық системалар бағдарын  (бакалавр), 2003-жылда экономикада информациялық системалар қәнигелигин (магистр) тамамлаған. 2006-жылы “Эффективность использования информационно-коммуникационных технологий на предприятиях ” темасын­да кандидатлық диссертациясын жақлады. 60 тан аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды

 

 

Инятов Алмаз Рейимбаевич, экономика илим- лериниң кандидаты, доцент. 1966-жылы 1-январда Беруний қаласында туўылған. 1991-жылы Алма- ата Халық хожалығы институтын тамамлаған. Қәнигелиги инженер-экономист. 2004-жылы “Уй- жой қурилишининг самарали вариантларини танглаш ва оптималлаштириш (ҚР Чимбой тумани мисолида)» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 65 тен аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 2 сабақлық, 5 оқыў- методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2006-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик уни­верситетинде доцент болып ислеп атыр.

 

 

Ережепова Жиенгүл Тажетовна, экономика илимлериниң кандидаты, доцент. 1968-жылы 16-августта Қарақалпақстан Республикасы Шымбай районында туўылған. 1990-жылы Нөкис мәмлекетлик университети математика қәнигелигин тамамлаған. 1995-жылы «Хожалық аралық байланысларын экономикалық-математикалық моделлестириў (ҚР агросанаат комплекси мысалында)» атамасындағы кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 ден аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 4 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты

Ҳәзирги ўақытта кафедрада үлкен оқытыўшылардан У.Отеев, Н.Тлеуов Ө.Жуманазаров, Р.Каражанова, Б.Калмуратов, Қ.Бердимуратов, ассистентлер А.Айтбаев, С.Сейтниязов, Л.Уразбаева, Э.Маденова ҳәм Г.Кайыпназарова, А.Алымовлар хызмет етпекте.