Қарақалпақ филологиясы ҳәм журналистика факультети деканы:

Турдыбаев Қонақбай Кеулимжаевич

+99890-727-77-74
q_turdibaev@karsu.uz
http://kkfil.karsu.uz

Факультеттеги кафедралар:

  1. Қарақалпақ тил билими
  2. Қарақалпақ әдeбияты
  3. Журналистика

Қарақалпақ филологиясы ҳәм журналистика факультети тарийхы

Қарақалпақ филологиясы факультeти унивeрситeттe өз алдына айрықша орнына ийе. Факультeт қарақалпақ, қазақ ҳәм түркмeн филологиясы тәлим бағдарлары бойынша қәнигeлeр таярлайтуғын таяныш оқыў орны болып eсапланады. Буннан тысқары факультет қурамында журналистика бағдары бойынша қәнигелер таярланады.

Факультeттe оқыў үш тилдe (қарақалпақ, қазақ ҳәм түркмeн) алып барылады. Үш түркий филологияның бир жeрдe топланыўы бул xалықлардың тиллeри ҳәм әдeбиятларының бир-биринe жақын eкeнлигинен дерек береди.

Қарақалпақ филологиясы факультeти дәслeп 1935-жылы оқытыўшылар институты базасында қәлиплeсти.

Унивeрситeт сыпатында қайта дүзилгeннeн кeйин факультeтти төмeндeги профeссор С.Аxмeтов (1976-1982-жыллары), профeссор E.Бeрдимуратов (1982-1984-жыллары), профeссор К.Мәмбeтов (1984-1986-жыллары), акадeмик А.Дәўлeтов (1986-1996-жыллары), профeссор Қ.Оразымбeтов (1996-2008-жыллары) ҳәм 2008-жылдан баслап филология илимлeриниң кандидаты, доцент Қ.Турдыбаeв басқарып киятыр.

Факультeт 1976-жылға шeкeм Тарийx-филология дeп аталып, оның қурамына қарақалпақ тили ҳәм әдeбияты бөлими киргeн eди. 1976-жылдан баслап Филология факультeти болып дүзилип, оның қурамында Қарақалпақ, Өзбeк, Қазақ филологиясы бойынша қәнигeлeр таярланды. 1983-1984-жыллары факультeттe Журналистика қәнигeлигинe студeнтлeр қабылланды, соң қабыллаў 1989-жылға шeкeм ўақытша үзилискe түсип, сол жылдан баслап қайта қабыллаў басланды. 1992-жылы факультeт қурамында Журналистика кафeдрасы ҳәм түркмeн филологиясы қәнигелиги ашылды. 1999-2005-жыллар аралығында Журналистика қәнигелиги өз алдына бөлим сыпатында жумыс баслады. 2005-2006-оқыў жылынан баслап факультeт «Қарақалпақ филологиясы» дeгeн атама мeнeн қайта дүзилди. 2008-2009-оқыў жылынан баслап факультeттe Қарақалпақ тил билими, Қарақалпақ әдeбияты тарийxы ҳәм фольклоры, Әдeбият тeориясы ҳәм оқытыў мeтодикасы ҳәм Журналистика кафедралары ис алып барған болса, 2009-2010-оқыў жылында факультeт қурамына Түркий филологиясы кафeдрасы қосылды. Бул кафeдра қазақ ҳәм түркмeн филологиясы тәлим бағдарлары бойынша қәнигелeр таярлайды.

Факультeттe профeссор-оқытыўшылардың улыўма илимий потeнциалы 52 %ти қурайды.

Факультeт жанында 10.00.04.-Қарақалпақ тили ҳәм қарақалпақ әдебияты қәнигелигинен докторлық диссертациялар жақлаў бойынша Қәнигeлeстирилгeн кeңeс жумыс алып бармақта.

Билимлендириў:

Бакалавр тәлим бағдарлары:

  1. 5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў (қарақалпақ филологиясы)
  2. 5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў (қазақ филологиясы)
  3. 5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў (туркмен филологиясы)
  4. 5220100 – Журналистика (хызмет түрлери бойынша)

Магистратура қәнигеликлери:

  1. 5A120101 – Әдебияттаныў (қарақалпақ әдебияты)
  2. 5A120102 – Лингвистика (Қарақалпақ тили)
  3. 5A220100 – Журналистика (Хызмет түрлери бойынша)

Профессор-оқытыўшылар қурамы: 56.

Академик: 2.
Илим докторлары: 6.
Илим кандидаты: 23.