Илим ҳәм инновация тараўындағы жетискенлик

Бәршемизге белгили, кейинги жылларда барлық тараўларда болғаны сыяқлы илим ҳәм инновациялық изертлеў жумысы нәтийжелилигин асырыў, бул бағдарда жаратылған ҳәр қандай илимий изертлеў нәтийжелерин ислеп шығарыўға енгизиўге айрықша итибар қаратылмақта. Бул бағдарда, Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ 2018-жыл 7-майдағы “Экономика тармақлары ҳәм тараўларына инновацияларды енгизиў механизмлерин жетилистириў бойынша қосымша ис-иләжлар ҳаққында”ғы ПҚ-3698-санлы қарары бул саладағы ислерге дәстүрий тийкар болып хызмет етпекте. Буған мысал ретинде, 2019-жылдыӊ 29-31-октябрь күнлери Өзбекстан Республикасы Инновациялық раўажланыў министрлиги ҳәмде басқа жуўапкер шөлкемлер менен биргеликте өткерилген InnoWeek-2019 Екинши халық аралық инновациялық идеялар ҳәптелиги ҳәмде усы ҳәптелик шеӊберинде шөлкемлестирилген Халық аралық инновациялық көргизбени келтирип өтиўимиз мүмкин.

Усы көргизбеде Бердақ атындагы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жәмәәти де нәтийжели түрде қатнасып, көргизбе шеӊберинде университет тәрепинен жоқары илимий ҳәм инновациялық нәтийжелиликке ийе болған жәми 5 инновацион исленбе илаж қатнасыўшылары итибарына усынылды.

Соныӊ ишинде, университеттиӊ “Қала қурылысы ҳәм хожалығы” кафедрасы ассистент оқытыўшысы Наджибулла Калиевтиӊ авторлығындағы тәбиий газдиӊ сарыпланыўын кемейтиўге бағдарланған ““IJDaN” аз газ сарыплап, көп ыссылық алыўшы үскене”, белгили бир имаратлар қурылысында гербиш дийўал конструкцияларыныӊ қурылыўы процессин тезлестирип беретуғын “Қурылыста имарат гербиши дийўалларын териў процессин тезлестириўши үскене”, ислеп шығарыў кәрханаларында ислетилетуғын газ жанылғысын үнемлеўге қаратылған “Ислеп шығарыўдағы газ сарыпланыўын азайтыўшы “ГОРЕЛКА”” атлы исленбелери, “Электр энергетикасы” кафедрасы баслығы Камал Реймов ҳәм усы кафедра ассистент оқытыўшысы Азизбек Абубакировлардыӊ биргеликтеги авторлығында жаратылған “Электр тәмийнаты системасында реактив қуўат дереклерин микропроцессор-сорли блоклар арқалы басқарыў” ҳәмде “Энергия системалары электр тутыныўшыларыныӊ жүклемелерин оптимал басқарыў” атамасындағы исленбелер усылар қатарына киреди.

Бул көргизбеде усы исленбелерге онда қатнасыўшы ислеп шығарыў ҳәмде тутыныў кәрханалары тәрепинен үлкен қызығыўшылық билдирилип, бул исленбелерди турмыста қолланыў ҳәм келеси ўақытта өз-ара бирге ислесиў мақсетинде бир қатар шәртнамалар имзаланды.

Еӊ қуўанышлысы, көргизбе жуўмағы бойынша сыйлықлаў мәресиминде университеттиӊ усы исленбелерине иләж шөлкемлестириўшилери тәрепинен жоқары баҳа берилип, көргизбе шеӊберинде шөлкемлестирилген “Еӊ энергия үнемлеўши инновациялық идея” номинациясы бойынша университет жәмәәти сыйлықлы 1-орынды ийеледи ҳәм бул сыйлық университет жәмәәтине усы таӊлаўда жәмәәтке басшылық етип қатнасқан университеттиӊ илимий ислер ҳәм инновациялар бойынша проректоры Изимбет Турдымамбетовқа Өзбекстан Республикасы Инновациялық раўажланыў министр Ибрахим Абдурахмонов тәрепинен салтанатлы түрде тапсырылды.

Университеттиӊ бул жетискенлиги әлбетте илимий ҳәм инновациялық  изертлеў жумысларына қаратылып атырған итибар нәтийжеси болып, бундай жоқары баҳа келеси ўақытта университет профессор-окытыўшылары, жас илимпазлары ҳәм зийрек студентлериниӊ илимий жумысларында еледе жоқары шоққыларды ийелеўине хызмет етиўи сөзсиз.

Ғ.Нзаматдинов,

Илимий-изертлеўлер, инновациялар ҳәм

илимий педагог кадрлар таярлаў бөлими баслығы.