2017-2018 ўқув йили учун тест топширадиган фанлар блоги

Тәлим бағдарларының шифры

Тәлим бағдарлары

Тест блоклары

Балл

1

5111018

Кәсиплик тәлим: информатика ҳәм информациялық технологиялар

Математика (информатика менен)
Физика
Шет тили

3,1
2,1
1,1

2

5111043

Кәсиплик тәлим: экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў

Химия
Математика (информатика менен)
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

3

5111400

Шет тили ҳәм әдебияты (инглис тили)

Инглис тили ҳәм әдебияты
Ана тили ҳәм әдебияты
Тарийх

3,1
2,1
1,1

4

5111600

Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқықый тәлим

Тарийх
Ана тили ҳәм әдебияты
Шет тили

3,1
2,1
1,1

5

5112000

Дене мәденияты

Биология
Дөретиўшилик имтихан
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

6

5112000

Дене мәденияты: ҳаял-қызлар спорты

Биология
Дөретиўшилик имтихан
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

7

5120100

Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Өзбек тили

Өзбек тили ҳәм әдебияты
Тарийх
Шет тили

3,1
2,1
1,1

8

5120100

Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Қарақалпақ тили

Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты
Тарийх
Шет тили

3,1
2,1
1,1

9

5120100

Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Қазақ тили

Дөретиўшилик имтихан (Қазақ тили ҳәм әдебияты)
Дөретиўшилик имтихан (Тарийх)
Шет тили

3,1
2,1
1,1

10

5120100

Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Түркмен тили

Дөретиўшилик имтихан (Түркмен тили ҳәм әдебияты)
Дөретиўшилик имтихан (Тарийх)
Шет тили

3,1
2,1
1,1

11

5120100

Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Инглис тили

Инглис тили ҳәм әдебияты
Ана тили ҳәм әдебияты
Тарийх

3,1
2,1
1,1

12

5120100

Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Немис тили

Немис тили ҳәм әдебияты
Ана тили ҳәм әдебияты
Тарийх

3,1
2,1
1,1

13

5120100

Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Рус тили

Рус тили ҳәм әдебияты
Тарийх
Шет тили

3,1
2,1
1,1

14

5120200

Аўдарма теориясы ҳәм практикасы (инглис ҳәм қарақалпақ тили)

Ана тили ҳәм әдебияты
Инглис тили ҳәм әдебияты
Тарийх

3,1
2,1
1,1

15

5120300

Тарийх (мәмлекетлер ҳәм аймақлар бойынша)

Тарийх
Ана тили ҳәм әдебияты
Шет тили

3,1
2,1
1,1

16

5120500

Философия

Тарийх
Ана тили ҳәм әдебияты
Шет тили

3,1
2,1
1,1

17

5130100

Математика

Математика (информатика менен)
Физика
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

18

5130200

Әмелий математика ҳәм информатика

Математика (информатика менен)
Физика
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

19

5140100

Биология (түрлери бойынша)

Биология
Химия
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

20

5140200

Физика

Физика
Математика (информатика менен)
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

21

5140500

Химия

Химия
Математика (информатика менен)
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

22

5140600

География

География
Математика (информатика менен)
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

23

5140700

Гидрометеорология

География
Математика (информатика менен)
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

24

5141000

Топырақтаныў

Биология
Химия
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

25

5220100

Журналистика (хызмет түрлери бойынша)

Ана тили ҳәм әдебияты
Тарийх
Шет тили

3,1
2,1
1,1

26

5230100

Экономика (тармақлар ҳәм тараўлар бойынша)

Математика (информатика менен)
Шет тили
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

27

5230600

Финанс

Математика (информатика менен)
Шет тили
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

28

5230900

Бухгалтериялық есап ҳәм аудит (тармақлар бойынша)

Математика (информатика менен)
Шет тили
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

29

5240100

Юриспруденция (хызмет түрлери бойынша)

Тарийх
Ана тили ҳәм әдебияты
Шет тили

3,1
2,1
1,1

30

5310100

Энергетика (тармақлар бойынша)

Математика (информатика менен)
Физика
Шет тили

3,1
2,1
1,1

31

5310200

Электр энергетикасы (тармақлар ҳәм бағдарлар бойынша)

Математика (информатика менен)
Физика
Шет тили

3,1
2,1
1,1

32

5310700

Электр техникасы, электр механикасы ҳәм электр технологиялары (тармақлар бойынша)

Физика
Математика (информатика менен)
Шет тили

3,1
2,1
1,1

33

5310900

Метрология, стандартластырыў ҳәм өним сапасы менежменти (тармақлар бойынша)

Физика
Математика (информатика менен)
Шет тили

3,1
2,1
1,1

34

5311500

Геодезия, картография ҳәм кадастр (тармақлар бойынша)

Математика (информатика менен)
Физика
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

35

5311900

Нефть ҳәм газ кәнлерин иске түсириў ҳәм олардан пайдаланыў

Физика
Математика (информатика менен)
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

36

5320300

Технологиялық машиналар ҳәм үскенелер (тармақлар бойынша)

Математика (информатика менен)
Физика
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

37

5320400

Химиялық технология (өндирис түрлери бойынша)

Химия
Математика (информатика менен)
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

38

5320900

Жеңил санаат өнимлери конструкциясын ислеў ҳәм технологиясы (тармақлар бойынша)

Математика (информатика менен)
Физика
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

39

5321000

Азық-аўқат технологиясы (өним түрлери бойынша)

Химия
Математика (информатика менен)
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

40

5321300

Нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў технологиясы

Химия
Математика (информатика менен)
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

41

5340100

Архитектура (түрлери бойынша)

Математика (информатика менен)
Дөретиўшилик имтихан
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

42

5340200

Имаратлар ҳәм иншаатлар қурылысы (түрлери бойынша)

Математика (информатика менен)
Физика
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

43

5340300

Қала қурылысы ҳәм хожалығы

Математика (информатика менен)
Физика
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

44

5340400

Инженерлик коммуникациялар қурылысы ҳәм монтажы (түрлери бойынша)

Математика (информатика менен)
Физика
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

45

5340500

Қурылыс материаллары, өнимлери ҳәм конструкцияларын ислеп шығарыў (түрлер бойынша)

Математика (информатика менен)
Физика
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

46

5340800

Автомобиль жоллары ҳәм аэродромлар

Математика (информатика менен)
Физика
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

47

5411100

Дәрилик өсимликлерди жетистириў ҳәм қайта ислеў технологиясы

Биология
Химия
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1

48

5630100

Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў (тармақлар бойынша)

Химия
Математика (информатика менен)
Ана тили ҳәм әдебияты

3,1
2,1
1,1