НЕМИС ТИЛИ ҲӘМ ӘДЕБИЯТЫ КАФЕДРАСЫ

1958-жылы Немис тили қәнигелиги бойынша 15 студент бул оқыў орнын питкерди. Олар Республиканың ҳәр түрли районларына бағдарлама бойынша жиберилди. Олардың ишин-де И.К.Замешаева немис тили кафедрасында қалды. Оларға 1-курсынан баслап Р.И.Бонк, Р.М.Сидикова ҳәм тағы басқа профессер оқытыўшылыр тәлим берген. 1956-жылы Шет тиллер кафедрасы еки кафедраға инглис ҳәм немис тили болып бөлинди. Сол жылдан баслап 1976-жылға шекем И.К.Замешаева кафедра баслығы болып иследи. Кафедраны доцент А.Курбанбаев, М.Ауезов, С.Джакипов, Е.Кунназаров, А.Джумамуратов, К.Аманбаевлар басқарды. Ҳәзирги ўақытқа Д.Бердимуратов кафедра баслығы болып хызмет етпекте. Кафедрада 12 оқытыўшы, солардан 3 доцент, 3 үлкен оқытыўшы ҳәм 6 ассистент оқытыўшы тәлим бермекте. Кафедраның илимий байланыслары оғада кең болып, Ташкент, Самарканд университетлери менен тығыз байланыста.

Бонк Университети профессоры К.Райхл университетте бир неше рет болып, инглис ҳәм немис тили студентлерине сабақ берди. Оған Қарақалпақ мәмлекетлик университети про-фессоры атағы берилди. Германияның Өзбекистандағы елшиханасы немис тилин үйрениў бой-ынша оғада үлкен итибар қаратқан. Олар тәрепинен ҳәр жылы «Шешенлик өнери» бойынша таңлаўы шөлкемлестирилмекте ҳәм бул таңлаўға студентлер белсене катнасып киятыр. Гёте институты ҳәм Ташкенттеги DAAD (Германия Академиялық алмасыўлар) менен қатнасықлар орнатылған. Олар тәрепинен немис тили оқытыўшылары ушын 2 жылда 1 рет «Lehrertag» (Республикалық мүғаллимлер съезди) өткериледи. Буған кафедра муғаллимлери де белсене қатнасады. DAAD ҳәм Гёте институти университетимизде семинарлар өткереди. Ҳәр жылы студентлер Ташкенттеги Гёте институтында өз қәнигеликлерин асырып келеди. Германия ҳәм Австрия Ҳүкимети тәрепинен шөлкемлестирилген қәнигелик асырыў курслары ҳәм семинарлар-да кафедрамыз муғаллимлеринен А.Курбанбаев, О.Ибрагимов, Я. Курбанов, А.Джумамуратов, А.Мамбетниязова ҳәм Д.Бердимуратовалар қатнасты. 2008-жылдан баслап Германия ҳәм Ав-стрия карамағы астында Нөкис қаласындағы 6-санлы мектеп немис тилин оқытыў бойынша қәнигелестирилген мектепке айланды. Бул мектепте кафедра студентлери әмелиятларын өтеп келеди. 4-курс студенти Шайдахан Берданова Бердақ атындағы мәмлекетлик стипендия ийеси болды.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели профессор-оқытыўшылар

 

 

Бердимуратов Даулетнияз Утениязович . 1973- жылы Шымбай қаласында туўылған. 1997-жылы Қаракалпақ мәмлекетлик университетин тамам-лады. Қәнигелиги бойынша немис ҳәм инглис тили оқытыўшысы. Ҳәзирги ўақта «Принципы лексикографической интерпретации глагольных фразеологических единиц (на материале толкового словаря немецкого языка) темасындағы докторлық диссертациясы үстинде жумыс алып бармақта. 30 дан аслам илимий-методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде, 2 методикалық қолланбасы, шет елде 2 мақаласы баспадан шықты. 2013-жыл-дан баслап немис тили ҳәм әдебияты кафедрасы баслығы лаўазымында ислеп келмекте.

 

 

Қурбанбаев Аминбай, педагогика илимлериниң кандидаты, доцент. 1940-жылы Төрткүл районында туўылған. 1965-жылы Ташкент мәмлекетлик шет тил-лер педагогикалық институтын тамамлаған. Қәнигелиги бойынша орта мектеплер ушын немис тили ҳәм толық емес мектеплер ушын өзбек тили ҳәм әдебияты. 1975-жылы «Методика преподавания немецких предлогов в национальной аудитории» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 1985-жылы доцент атағы берилди. 100 ден аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 2 монография, 5 сабақлық, 8 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 1965-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университети Немис тили ҳәм әдебияты кафедрасында доценти.

 

 

Қунназаров Есенбай, филология илимлериниң кандидаты, доцент. 1943-жылы Шымбай районын-да туўылған. 1966-жылы Самарқанд мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги бойынша филолог, немис тили мугаллими. 1991-жылы «Лек-сико-семантическая структура глагола в разнострук-турных языках» темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 ден аслам илимий методикалық мий-нетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 2 мо-нография, 3 сабақлық, 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 1966-2017 жыллары аралығында Қарақалпақ мәмлекетлик университети немис тили ҳәм әдебияты кафедрасы доценти болып иследи.

 

 

Хамидов Нуратдин Шамшетдинович, филология илимлериниң кандидаты, доцент. 1975-жылы Шымбай районында туўылған. 1997-жылы Қарақалпақ мәмле-кетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги бойын-ша немис ҳәм инглис тили оқытыўшысы. 2008-жылы «Ҳәзирги заман қарақалпақ тилиндеги рәўишлердиң стиллик қолланылыўы» темада кандидатлық диссер-тациясын жақлады. 30 дан аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. 1997-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университети немис тили ҳәм әдебияты кафедрасында, ал 2013-жылдан усы кафедра доценти болып ислеп атыр.

 

Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшылар Г.Нагметова, А.Джумамуратов, М.Аметова, ас-систенлер А.Таекеева, Я.Қурбанов, А.Мамбетниязова, Б.Ильясова, М.Палўанова, Г.Бабаевалар ислеп атыр.

 

Пайдалы дереклер