СОЦИАЛЛЫҚ ПӘНЛЕР КАФЕДРАСЫ

Кафедраның тарийхы Қарақалпақстандағы ең дәслепки жоқарғы оқыў орны – педагогикалық институттың шөлкемлестирилиўи менен байланыслы. Кафедраға 1962-1963-оқыў жылының ба-сында 1962-жылы кандидатлық диссертациясын жақлаған Т.И.Изимбетов басшылық етти. Педагогикалық институттың тийкарында Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ашылыўы менен кафедраның мүмкиншиликлери және де артты. Ташкент, Москва, Киев қалаларына аспирантлар жиберилип, олар кафедраға илим кандидатлары болып келди. 1979-1985-жыллар аралығында кафедраға философия илимлериииң кандидаты Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген билимлендириў хызметкери, доцент М.А.Якубов басшылық етти. 1986-жылдан баслап кафедра баслығы лаўазымында философия илимлериниң докторы, про-фессор, Беруний атындағы мәмлекетлик сыйлықтың ийеси, Қарақалпақстанға мийнети сиңген илим ғайраткери П.Т.Сейтов иследи.

Кафедраға 2000-жылдан баслап философия илимлериниң докторы, Қарақалпақстанға мий-нети сиңген илим ғайраткери А.Қ Бердимуратова басшылық етип келмекте. 2007-жылы философия илимлериниң докторы А.Бердимуратованың басламасы менен Қарақалпақстанда дәслепки философ қәнигелерди таярлаў мақсетинде бакалавр басқышында философия қәнигелиги ашылды. Ҳәзирги күнде жер жүзилик философия жетискенликлери ҳəм қарақалпақ ҳалқының руўхый мийрасларына тийкарланып философ қәнигелер жетистирилип шығарылмақта.

Кафедрада 5120500 – философия қәнигелиги студентлерине қәнигелик пәнлер, университет-тиң бакалавр басқышының барлық қәнигеликлеринде философия, этика, эстетика, логика, со-циология, ӨзДЖҚТП, миллий ғәрезсизлик идеясы пәнлеринен, магистратура басқышының барлық қәнигеликлеринде илимий-изертлеў методологиясы, миллий идея, Өзбекистанның социал-экономикалық раўажланыў стратегиясы пəнлери бойынша сабақ өтилмекте.

Кафедра профессор-оқытыўшылары «Раўажланыў концепциясы Өзбекистан Республика-сы ғәрезсизлигиниң философиялық тийкары сыпатында», «Қарақалпақ халқының руўхый мәденияты», «Пухаралық жәмийет институтларының қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўы» атлы бағдардарларда илимий-изертлеў жумысларын алып бармақта.

Кафедра сырт мәмлекетлердиң илимий жәмийетшилиги ҳәм тәлим орайлары менен тығыз байланыста искерлик көрсетпекте. Атап айтқанда, кафедра менен биргеликте Будапештте-ги Орайлық Европа университети, Санкт-Петербургтеги Европа университети, Самарқанд мәмлекетлик университетиниң магистрлар ушын ислеп шығылған «Илимий-изертлеў ислери практикасы» темасындағы халықаралық инновациялық-тәлим грантында А.Бердимуратова орынлаўшы болып қатнасты ҳәм бул арнаўлы курс магистратурада әмелиятқа енгизилди.

Кафедра республикамызда философиялық ҳәм басқа да социал-гуманитар илимлер тараўында илимий-изертлеў жумысларын алып барыўда өзиниң гиреўли орнына ийе. Кафедра тəрепинен Өзбекистан Республикасы көлеминде бир неше илимий-теориялық, илимий-əмелий конферен-циялар ҳəм илимий семинарлар шөлкемлестирилди. 2005-жылы 27-28-май күнлери «Миллий ғәрезсизлик идеологиясы: перспективалар хәм машқалалар» атамасында илимий-əмелий кон-ференция, 2009-жылы 27-28-ноябрь күнлери «Ҳәзирги философияның актуаль мәселелери» атамасындағы илимий-теориялық конференция, 2011-жылы 24-25 -ноябрь күнлери «Филосо-фия, миллий идея ҳəм жаслар тəрбиясы» атамасында илимий-теориялық конференция, 2013-жылы 26-27-апрель күнлери Өзбекистан миллий университети менен биргеликте «Биологик хилма-хилликнинг назарий асослари ва иқлим ўзгариши муаммолари» атлы илимий-əмелий конференциясы өткерилди ҳəм олардың материаллары арнаўлы топламлар түринде бастырып шығарылды.

Кафедрада илимий -педагогикалық кадрларды таярлаўды жетилистириў ҳə м илимий-изертлеўлердиң сапасын көтериў мақсетинде кафедра тəрепинен 1997-1999-жыллары «Халықтың ҳәзирги көзқарасын, миллий ғәрезсизлик идеологиясын қәлиплестириў концепциясын ис-леп шығыў», 2000-2002-жыллары «Өзбекистан Республикасының турақлы раўажланыўының философиялық методологиялық тийкарлары», 2000-2002-жыллары «Жаңа типтеги социаллық технология сыпатындағы миллий ғәрезсизлик идеологиясын қәлиплестириўди социоинженер-лик тәмийинлеў», 2007-2011-жыллары «Глобал қәўипсизлик системасында Өзбекистан Республикасы экологиялық қәўипсизлигин қәлиплестириўдиң философиялық-методологиялық аспектлери» атамасында жазылған фундаменталлық-илимий жойбарлар жеңимпаз болып, көрсетилген бағдарларда илимий -изертлеў жумыслары жүргизилди. Олардың нəтийжелери бойынша А.Бердимуратова ҳәм А.Мухаммадияровалар авторлығында 2012-жылы «Глобал қәўипсизлик системасындағы Өзбекистан Республикасының экологиялық қәўипсизлик ҳәм цивилизациялық раўажланыў жолы» атамасындағы монография (Т. «Қарақалпақстан», 10 б.т.) басылып шықты.

Кафедра Республикада алдынғы илим-изертлеў орайлары ҳәм басқа да шөлкемлер ме-нен беккем байланыс орнатып, бирге ислесиў жумысларын жолға қойған. Бүгинги күнде кафедра баслығы А.К.Бердимуратова ҳәм ассистент А.Баймурзаевлар Өзбекистан миллий университети философиялық изертлеўлер оқыў-илимий комплексиниң «Демократиялық процесслерде өзбек моделиниң концептуаллық мәселелериниң анализи ҳәм турақлы раўажланыўдың теориялық-методологиялық тийкарлары» атлы илимий жойбары, кафедра ассистент-оқытыўшысы А.Сапарниязов Өзбекистан Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гумани-тар илимлер илим-изертлеў институтының «Қарақалпақстан тарийхы (1991-2015 жыллар) кита-бын таярлаў ҳәм баспадан шығарыў» атлы илмий жойбары орынлаўшылары сыпатында жумыс алып бармақта.

Cоциаллық гуманитар пәнлер бойынша заманагөй педтехнология ҳәм хабар системасын жүзеге шығарыўда, кафедра ҳәм жоқары ҳәм орта арнаўлы тәлим системасындағы оқытыўшылардың искерлигиниң нәтийжелигин асырыўда, оларды әмелиятқа енгизиўде кафедраның салмақлы үлеси бар. «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы оқыў орынлары ушын социаллық гумани-тар пәнлерден қарақалпақ тилинде электрон китап формасындағы қолланбаларды жаратыў» темасындағы халықаралық шөлкемлериниң грантлары тийкарында А.Бердимуратованың басшылығында Қарақалпақстан Республикасында биринши мәртебе қарақалпақ тилинде фило-софия, этика, эстетика, логика пәнлерин өз ишине қамтыған «Философия ҳәм ҳәзирги заманның актуаль проблемалары» атлы электрон сабақлық жаратылды.

Кафедра социаллық гуманитар пәнлер бойынша Қаракалпақстан Республикасы жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларының кафедралары ушын базалық методологиялық кафедра сы-патында тән алынған. Қарақалпақ тилинде оқыў, оқыў-методикалық қолланбаларды баспадан шығарыўда кафедраның үлеси көп. Қарақалпақ тилинде биринши мәртебе А.Бердимуратованың авторлығында «Логика» (2004) «Философия» (2007) оқыў қолланбасы, бакалавр бағдары ушын «Философия (пәнди проблемалы оқытыў тәжирийбесинен)» атлы оқыў-методикалық қолланба (2006), магистрлер ушын «Илимий дөретиўшилик методологиясы» (2007) баспадан шығарылды. Бүгинги күнде «Философия» (2010), «Эстетика» (2010), «Экологиялық қəўипсизлик философи-ясы» (2012) оқыў қолланбалары, «Логика» (2012) атлы сабақлығы латын графикасында басып шығарылды.

Кафедра профессоры М.Якубов тəрепинен «Терроризм ҳəм диний экстремизм – адамзатқа қəўип» (2002), «Авесто – улыўма инсаний қəдирият», (2008), «Мəнаўият ҳəм идеология‒ күш-қуўат дереги. Президент И.Каримов шығармалары тийкарында» (2011), «Сиясат фило-софиясы» (2016) атлы оқыў қолланбалары, сондай-ақ, философия илимлериниң докторы А.Бердимуратованың «Философско-методологический анализ экологического кризиса на поро-ге XXI века» атамасындағы кең көлемли монографиясы (1999), доцент Г.Шерниязова тəрепинен «Демократия и политическая культура» (2008) атамасындағы монографиясы студентлерге тəлим-тəрбия бериўге хызмет етип келмекте.

Кафедрада жаңа информациялық ҳәм педагогикалық технологияларды оқыў процесине қолланыўға үлкен дыққат бөлинген. Профессор-оқытыўшылар алдынғы информациялық ҳәм педагогикалық технология жетискенликлерине тийкарланған философия, этика, эстетика, логи-ка пәнлери бойынша биринши мәртебе өз бетинше жумысларды алып барыўдың сценарийле-ри көрсетилген окыў-методикалық қолланбаларын ислеп шыққан. Бул қолланбалар талаплары тийкарында «Миллий ғәрезсизлик идеясы: тийкарғы түсиник ҳәм принциплер» пәни бойынша бағдарламада көрсетилген арнаўлы темалар бойынша мультимедия проектлери таярланып, студентлер тəрепинен презентация сабақлары өткерилип келмекте.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 1-22.png

Бердимуратова Алима Қарлыбаевна, философия илимлериниң докторы, профессор. 1965-жылы 23-ноябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1987-жылы Москва мəмлекетлик университетиниң философия факультетин тамамлаған. Сол жерде 1993-жылы 23.00.03-сиясий мəденият ҳəм идеоло-гия қəнигелиги бойынша «Арал бойы экологиялық кризиси проблемалары (социаллық-сиясий аспек-ти)» темада кандидатлық, 2000-жылы 09.00.01-Диа-лектика ҳәм билиў теориясы қəнигелиги бойынша «Ҳəзирги заман экологиялық жағдайдың философиялық-методологиялық проблемалары (Арал бойы материаллары тийкарында)» темасында докторлық диссертациясын жақлады. 120 дан аслам илимий, оқыў-методикалық мийнетлери баспада жəрияланды. Соның ишинде 2 моно-графия, 1 сабақлық, 8 оқыў қолланба, 7 оқыў-методикалық қолланбалары баспадан шықты. Университетте 1987-жылдан баслап оқытыўшы, 2000-жылдан баслап, дəслебинде, «Филосо-фия ҳəм социология», ҳəзирги күни «Социаллық пəнлер» кафедрасы баслығы болып ислеп келмекте. Ол Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2005-жылы 8-февральдағы 4-санлы қарарына тийкарланып шөлкемлестирилген «Қарақалпақстан Республикасы Регионаллық изертлеў орайының» директоры. Бир неше фундаменталь жойбарлардың авторы ҳəм орынлаўшысы. Мырза Улығбек атындағы Өзбекистан миллий университети қасындағы фило-софия илимлери докторы илимий дәрежесин алыў ушын диссертациялар жақлаў бойынша Илимий Кеңеси ағзасы. А. К.Бердимуратоваға 2003-жылы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тəрепинен «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери» атағы берилди, сондайақ, бир неше алғыснама ҳəм ҳүрмет жарлықлары менен сыйлықланды.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 2-18.png

Якубов Махсутбай Аширович, философия илимлериниң кандидаты, доцент. 1937-жылы 1-январьда Хожели қаласында туўылды. 1960-жылы Қарақалпақ мəмлекетлик институтының физика ҳəм мийнет қəнигелигин тамамлады. 1960-жылдан баслап Философия кафедрасы оқытыўшысы, аға оқытыўшысы, доценти, фи-зика-математика факультетиниң штаттағы оқыў ислери бойынша декан орынбасары (1973-1976-жыллары) болып иследи. 1964-1967-жыллары Москва мəмлекетлик универ-ситетинде ишки аспирантурада оқыды, сол жерде «Диалектическая логика об отображении в мысли противоречий объектов и квантовой физики» атлы темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 1971-жылы доцент атағы берилди. Университеттиң бирлескен кәсиплик шөлкеминиң комитетиниң биринши баслығы (1976-1979-жыллары), философия кафедрасы баслығы (1979-1985-жыллары) болып иследи. 2011-жылдан баслап кафедра профессоры. М.А.Якубов 230 дан аслам оқыў қолланба ҳəм илимий мақалалардың авторы. Соның ишинде 2 монография, 11 оқыў қолланба бар. М.А.Якубов «Қарақалпақстан Республикасы халық муғаллими», «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген билимлендириў хызметкери», «Қарақалпақстан халық тəлими ағласы» атақлары берилген, «Жоқарғы Кеңестиң Ҳүрмет жарлығы» менен сыйлықланған. Ол «ANTQUE WORLD» халықаралық Илимий Академиясының академиги ҳəм профессоры.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 3-18.png

Алимбетов Юсупбай Жумамуратович, философия илимлериниң кандидаты, доцент. 1946-жылы 27-мартта Шымбай районында туўылған. 1968-жылы Қазақ мəмлекетлик университетин тамамлаған. Қəнигелиги филолог. 1997-жылы «Қарақалпақ ҳалкының турмыс образында миллийлик ҳəм улыўмаинсаныйлықтың өз-ара тəсири» темасында кандидатлық диссертаци-ясын жақлады. 100 ден аслам илимий мийнетлери ба-спада жəрияланды. Соның ишинде 2 оқыў қолланба, 5 оқыў-методикалық қолланбалары баспадан шықты. 1968-жылдан Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институты, соң университетте оқытыўшы, үлкен оқытыўшы, доцент лаўазымларында ислеп киятыр. 1968-1969-жыллары әскерий хызметте, 1973-1977-жыллар аралығында бурынғы Аўқам Илимлер академиясының философия институтының аспиранты. 2005-жылдан баслап Қарақалпақ мəмлекетлик университетинде социаллық пəнлер кафе-драсы доценти лаўазымында ислеп киятыр.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 4-15.png

Шерниязова Гулнара Утениязовна, сиясаттаныў илимлериниң кандидаты, доцент. 1959-жылы 23-майда Нөкис қаласында туўылған. 1982-жылы Нөкис мəмлекетлик университетин тамамлаған. Қəнигелиги тарийхшы. 2001-жылы «Проблемы взаи-моотношения демократии и политической культуры в Республике Узбекистан» темасында кандидатлық дис-сертациясын жақлады. 40 тан аслам илимиймийнет-лери баспада жəрияланды. Соның ишинде 1 моногра-фия, 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. Қарақалпақ мəмлекетлик университетинде 1997-2003-жылларда Өзбекистанда демократиялық жəмийет қурыў теориясы ҳəм практикасы кафедрасы ассистенти, 2003-2005-жылларда усы кафедраның доценти болып иследи. 2005-жылдан баслап социаллық пəнлер кафедрасы доценти лаўазымында ислеп атыр.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 5-14.png

Камалова Хатира Сабуровна, социология илимлериниң кандидаты. 1956-жылы 17-ноябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1981-жылы Нөкис мәмлекетлик университетиниң математика қәнигелигин тамам-лаған. 1997-жылдан баслап Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының Қарақалпақстан бөлиминде Арал бойындағы машқалалар илимий-изертлеў институтында үлкен илимий хызметкер болып ислейди. 2000-2004-жыллары Ташкент қаласында Кибернетика институтында стажер-изертлеўши болды. 2004-жылы «Қарақалпақстан Республика-сында социаллық мониторинг» деген темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 20 дан аслам илимий мийнетлери баспада жəрияланды. 2005-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде үлкен оқытыўшы болып ислеп баслады. 2012-жылы апрель айында ТашПМИ Нөкис филиалында таңлаў тийкарында тарийх, Өзбекистанда демократиялық жәмийет қурыў теориясы ҳәм практи-касы кафедрасына баслық болып сайланды. 2014-жылдан баслап социаллық пəнлер кафедрасы доценти лаўазымында ислеп киятыр.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 6-9.png

Мақсетова Мехри Кабуловна, тарийх илимлериниң кандидаты, доцент. 1965-жылы Нөкис қаласында зыялылар шаңарағында туўылған. 1982-жылы Нөкис қаласындағы 1-санлы мектепти алдын медаль менен питкерген. Усы жылы Қарақалпақ мəмлекетлик университетиниң тарийх факультетине оқыўға кирип, оны 1987-жылы питкерди. 1987-1990-жыл-лары Нөкис қаласындағы 1-санлы мектепте тарийх муғаллими болып иследи. 1990-2014-жыллары Нөкис мəмлекетлик педагогикалық институтында сиясаттаныў кафедрасында оқытыўшы, үлкен оқытыўшы, Өзбекистанда демократиялық жəмийет қурыў теориясы ҳəм əмелияты кафедрасында үлкен оқытыўшы, доцент болып иследи. 1995-жылы «Едиге» дəстанының тарийхый тийкарлары» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳəм ҳуқық тəлими кафедрасында доцент лаўазымында иследи. 2014-жылдан баслап Қарақалпақ мəмлекетлик университетиниң социаллық пəнлер кафедрасында доцент лаўазымында ислеп киятыр. 2002-жылы доцент илимий атағын алды. 2006-жылы «Қарақалпақстан халық билимлендириў ағласы», 2011-жылы «Өзбекистан халық билимлендириў ағласы» көкирек нышанлары менен сыйлықланған. 1 монография, бир нешше методикалық қолланба ҳəм 50 ден аслам илимий мақалалары баспада жәрияланды.

Сондай-ақ, кафедрада ассистентлер Г.Қутымова, А.Мухаммадиярова, А.Оразбаев, А.Баймурзаев, А.Сапарниязов, М.Утебаев, Н.Заретдинова, стажер-оқытыўшылар Ж.Бийимбетов, Р.Мамбеткаримовлар жумыс ислеп атыр

Пайдалы дереклер