Дене мәденияты факультети | Karakalpak state university

Дене мәденияты факультети

 

Дене мәденияты факультети деканы::

Кайпов Нийетбай Айтбаевич

 +99861-223-30-90
 n_kaypov@umail.uz

Факультеттеги кафедралар

  1. Дене мәденияты теориясы ҳәм методикасы
  2. Дене мәденияты ҳәм спорт

Дене мәденияты факультети тарийхы

Карақалпақ Мәмлекетлик университетинде 1997-жылы дене тәрбиясы қәнигелиги ашылды.

2001-жылы университетте жанадан «Музыка ҳәм дене тәрбиясы» факультети ашылды. 2001-2005 жыллар аралығында доцент п.и.к. П.У.Серимбетов факультет деканы етип белгиленди.

2005-жылы «Кәсиплик тәлим», «Миллий ғәрезсизлик идеясы», «Дене мәденияты», «Музыкалық тәлим» бакалавр бағдарларын бириктирип факультеттиң аты «Педагогика» болып өзгерди. Факультетте 6 кафедра жумыс иследи: «Спорт пәнлери», «Факультетлер аралық дене тәрбиясы», «Музыкалық тәлим», «Миллий ғәрезсизлик идеясы», «Кәсиплик тәлим», «Педагогика ҳәм психология».

2006-2010-жыллары ф.и.к., доц.Р.М.Реймовфакультет деканы болды.

2010-жылдың ноябринен факультеттиң аты  «Дене тәрбиясы ҳәм музыка» болып өзгерип оған п.и.к.доц.П.У.Серимбетов басшылық етти. Факультетти 2 кафедра қурады, яғный «Спорт пәнлери» кафедрасы: оған т.и.к.Б.Ж.Мамбетов басшылық етип, кафедрада 18 профессор-оқытыўшы жумыс алып барды, «Музыкалық тәлим» кафедрасына Қ.Заретдинов басшылық етип, кафедрада 8 профессор-оқытыўшы  хызмет көрсетип келди.

2011-жылы факультеттиң аты Педагогика болып өзгерди. Факультет деканы етип п.и.к., доц.П.У.Серимбетов, 2013-жылдан баслап факультетке т.и.к., доц.М,К,Сейтимбетовлер басшылық етти.

2015 жылдыў сентябрь айынан баслап факультетке п.и.к.,Н.А.Кайпов басшылық етип киятыр.

Ҳәзирги күнде факультет қурамында еки кафедра дене мәденияты теориясы ҳәм методикасы, дене мәденияты ҳәм спорт кафедралары болып, оларда 33 профессор-окытыўшылар жасларға билим берип келмекте. Солардың ишинде: 3 илим кандидаты, 2 доцент, 1 ӨзР мийнети сиңген дене тәрбиясы ҳәм спорт хызметкери, 1 ҚР Мийнети сиңген тренер, 2 ҚР мийнети сиңген мәденият хызметкери, 1 ҚР мийнети сиңген жаслар устазлары жумыс алып бармақта.

Билимлендириў:

Бакалавр

5112000 Дене мәденияты

5112001 Ҳаял қызлар спортын раўажландырыў

 

Магистратура

  1. 5А112001 – Дене мәденияты

 

Профессор-оқытыўшылар қурамы: 33

Илим докторлары: –

Илим кандидаты: 3

Шет ел жоқары оқыў орынлары менен байланыс

Ломоносов атындағы Москва мәмлекетлик университети

Пайдалы дереклер