https://uni.sesc.com.br/rajaslot303/https://arsip.umsu.ac.id/js/thailand/https://sirapat.belitung.go.id/vendor/maxwin/https://bb-funrun.pekanbaru.go.id/storage/product/https://helo.bni-life.co.id/slot777/
Жаслар менен ислесиў, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бөлими | Karakalpak state university

Жаслар менен ислесиў, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бөлими

 

Жаслар менен ислесиў, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бөлими баслығы:

  Бекназаров Қутлыбай Нийетбаевич

861-2235954
kolya5@mail.ru

Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими университетте алып барылатуғын руўхый-ағартыўшылық жумысларға басшылық етиў, тараўға тийисли норматив ҳүжжетлерде белгиленген көрсетпелерди муўапықластырыў, бөлимлер, жәмийетлик шөлкемлер ҳәм кафедралардың руўхыйлық тараўындағы тәжирийбелерди улыўмаластырыў, зәрүр илимий-методикалық усыныслар, әдебиятлар таярлаў ҳәм баспадан шығарыў, студентлердиң руўхый дүньяқарасын жетилистириўге қаратылған түрли илажларды әмелге асырыў мақсетинде дүзиледи.

Улыўма қағыйдалар

 • Бөлим университет ректорының буйрығы тийкарында дүзиледи;
 • Бөлимниң исши топары университеттиң усы тараў бойынша жетекши қәнигелери, профессор-оқытыўшылар ҳәм хызметкерлерден шөлкемлестириледи;
 • Бөлим руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша проректор басшылығында жумыс алып барады;
 • Өз жумысларын жолға қойыўда бөлим факультет деканлары, бөлим баслықлары, кафедра баслықлары ҳәм топар басшылары менен биргеликте жумыс алып барады;
 • Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги жанындағы Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлиминиң нызамы тийкарында жумыс алып барады; Усы жылдағы ҳәм келешектеги режелерине ийе болады.

Бөлимниң мақсети:

Студент-жасларды миллий ҳәм улыўма инсаный қәдириятларға садықлық руўхында тәрбиялаў, олардың руўхый, эстетикалық, әдеп-икрамлылық дүньяқарасын кеңейтиў, олардың санасын ҳәр түрли зыянлы идеялар тәсиринен қорғаў ҳәм де ғәрезсиз Өзбекстанның ҳақыйқый пидайысы болып жетистириўден ибарат.

Бөлимниң ўазыйпалары:

 • Мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған руўхый, мәдений жумысларға байланыслы илажларды өткериў;
 • Студент-жаслар арасында әдеп-икрамлылық, эстетикалық, сиясий, ҳуқыкый, көркем тәрбияны қәлиплестириў жумысларын жолға қойыў;
 • Миллий үрп-әдетлер, қәдириятлар негизинде алып барылып атырған әнжуманлар, сәўбетлесиўлер, ушырасыўлар шөлкемлестириў:
 • Студентлердиң руўхый ҳәм физикалық жақтан қәлиплесиўин жоқарылатыў мақсетинде исленетуғын жумысларды жетилистириўге көмеклесиў;
 • Университетте руўхый-ағартыўшылық тәрбиялық жумыслардың жөнелислерин белгилеў, оларға зәрүр норматив ҳүжжетлер ҳәм усыныслар ислеп шығыў;
 • Республикалық руўхый-ағартыўшылық орайының қала, районлық бөлимлери ҳәм де мәмлекетимизде хызмет көрсетип атырған фондлар, жәмийетлик шөлкемлер менен биргеликте руўхый-ағартыўшылық жумысларын жетилистириўде қатнасыў.

Бөлимниң ҳуқықлары:

 • Факультетлердеги руўхый-ағартыўшылық жумысларын қадағалаў;
 • Руўхый-ағартыўшылық жумысларына байланыслы министрлик буйрықлары ҳәм көрсетпелериниң факультетлердеги орынланыўын тексериў;
 • Деканның руўхый-ағартыўшылық ислери бойынша декан орынбасарларын сайлаў ҳәм де ўазыйпалардан азат қылыўға байланыслы жыйналысларда турақлы түрде өз усыныслары менен қатнасады;
 • Руўхый-ағартыўшылық мәселелер бойынша факультет деканлары ҳәм кафедра баслықларына көрсетпелер, усыныслар береди;
 • Профессор-оқытыўшылардың жыллық оқыў жүклемелеринде «Руўхый-ағартыўшылық жумыслар» тараўына тийисли бәнтиниң толық орынланыўын қадағалайды ҳәм баҳалап барады;
 • Руўхый-ағартыўшылық ислер бойынша декан орынбасарлары алып баратуғын жумыслар бойынша ҳәр семестр жуўмағында бөлим баслығына есабат береди;
 • Руўхый-ағартыўшылық жумысларын жетилистириўде жақсы баслама көрсеткен факультет, бөлим ҳәм кафедра жәмәәти белсендилерин руўхый ҳәм материаллық жақтан хошаметлеўге усыныслар береди.

Пайдалы дереклер