ИНЖЕНЕРЛИК КОММУНИКАЦИЯЛАР ҚУРЫЛЫСЫ КАФЕДРАСЫ

1990-жылы Ташкент архитектура-қурылыс институтының қурамында ашылған Нөкис техника факультетинде «Пухаралық ҳәм өндирис қурылысы», «Суў тәмийнаты ҳәм канализация» қәнигеликлери болып, онда дәслеп «Улыўма инженерлик пәнлер» кафедрасы ашылып, 1991-жылы бул кафедра еки қәнигелик «Суў менен тәмийинлеў ҳәм канализация» ҳәмде «Пухаралық ҳәм өндирислик қурылысы» кафедраларына бөлинди. Техника тараўы бойынша илимий дәрежели кадрлар таярлаў ең қыйын мәселелерден есапланып, К.Байманов бул тийкарғы мәселе бойынша САНИИРИ, ТАҚИ, ТИИИМСХ институтларына барып, белгили илимпазлар менен сөйлесип, келисип, жәрдем сорап техника илимлериниң кандидатларын таярлаў бойынша аянбай мийнет етиўиниң нәтийжесинде кафедра ҳәр тәреплеме өсип раўажланды. 1995-2014 жыллар аралығында кафедрамыздан 1 техника илимлериниң докторы К.Байманов экономика илимлериниң кандидатлары (Ж.Атаниязов, 1995- ж., Г.Халмуратова, 1996-ж., Ешниязов Р., 1998-ж.) 6 техника илимлериниң кандидатлары (Б. Исакулов, 2000-ж., О. Акназаров 2002 ж., Х. Абдуллаев 2005-ж., Д. Жумамуратов 2009-ж., Т. Узаков 2010-ж., И. Асаматдинов 2012-ж.) ҳәм 1 педагогика илимлери кандидаты (М. Пиримжаров 2009 ж.) диссертацияларын табыслы қорғап шықты.
                «Суў менен тәмийнлеў ҳәм канализация» кафедрасы т.и.к. К.Баймановтың басшылығында техникалық пәнлер бойынша оқыў ис режелери, оқыў ис бағдарламалары, есаплаў-графикалық, курс жумысларын орынлаў бойынша оқыў методикалық қолланбалар таярланылды. Инженерлик геология ҳәм гидрогеология, гидравлика, геодезия пәнлери бойынша лабораториялар шөлкемлестирип стендлер орнатылды.

              Профессор-оқытыўшылар тәрепинен илимий-әмелий семинарлар (1993, 1994, 1998) ҳәм еки республикалық масштабта илимий-теориялық конференциялар (2011, 2012) өткерилди.

Кафедра профессор-оқытыўшыларының көп жыллық илим-изертлеў жумысларының нәтийжесинде: Арал бойы регионындағы сооружениелерди жойбарлаў, қурыў ҳәм эксплуатациялаў өзгешеликлери бойынша көрсеткишлери; жеңил жуўылыўшы каналларды гидравликалық есаплаў методикасын; майда қум бөлекшелерин ағымның алып жүриў уқыплылығын анықлаў теңлемесин; плотиналы суў алыў каналларын ретлестириў режимлери бойынша усынысларды; Тахиаташ гидроузелиниң ҳәм суў тындырғышларының эксплуатациялаў режимлерин жақсылаў бойынша көрсетпелерди; Қарақалпақстан Республикасы суўғарыў системасында қурылған суў өлшегиш сооружениелерин градуировкалаў ҳәм кишкене хожалық ара каналларға суў өлшейтуғын (водослив, насадка, порог ҳ.т.б.) сооружениелерди қурыў, суғарыў тармақлары каналларының пайдалы тәсир коэффициентлерин көтериў бойынша усыныслар ҳәм көрсетпелер ислеп шығып өндириске енгизди.

            2014-жылы кафедра Инженерлик коммуникациялар қурылысы кафедрасы етип қайта шөлкемлестирилди ҳәм ҳәзирги ўақытта Ташкент архитектура-қурылыс институты, Ташкент ирригация ҳәм мелиорация институты, Ташкент автомобиль жолларын жойбарлаў, қурыў ҳәм пайдаланыў институты, Самарқанд мәмлекетлик архитектура қурылыс институты, Ташкент техника университети ҳәм Қазақстан Ақтөбе «Дүние» институты, Москва инженерлик қурылыс институты, Аралды қутқарыў қоры Нөкис филиалы менен биргеликте илимий-педагогикалық жумыслар алып бармақта. Көп жыллар даўамында кафедрада дәстүрге айланған республикамызға белгили өндирис кәрханалары қәнигелери т.и.д., Р.Кошеков, т.и.к., Б.Салимова, т.и.к. А.Гадоев, т.и.к., О.Ақназаров, т.и.к., А.Жуманазарова, т.и.к., И.Асаматдинов ҳ.т.б.мирәт етилип корпоратив бирге ислесиў тийкарында қәнигелик пәнлер бойынша лекция оқып, диплом жойбарларына ҳәм практикаларға басшылық етип келмекте.

              Кафедрада халық–аралық TEMPUS жойбарлары тийкарында UZWATER:Тийкарғы итибарды суў ресурсларын басқарыўға қаратылған қоршаған орталықты қорғаў ҳәм турақлы раўажланыў қәнигеликлери бойынша магистратура программасы ҳәм HighVEC Автомагистрал қурылысы инженерлиги ҳәм машина ислеп шығарыў инженерлиги бойынша оқыў программасын ислеп шығыў атамасында излениўлер алып барылады. Жойбар бағдарламасы тийкарында кафедра профессор–оқытыўшылары бирге ислесиўши оқыӯ орынларына барып өз қәнигеликлерин асырды ҳәм сол бағдардағы оқыў әдебиятлары, лаборатория үскенелери алып келинди.

             Кейинги 5 жылда кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен оннан артық халық аралық, 50 ден аслам республикалық көлемде илимий мақалалар жәрияланды. Кафедра профессор-оқытыўшылары «Қарақалпақстан территориясында инженерлик коммуникациялары сооружениелерин жойбарлаў, қурыў ҳәм эксплуатациялаў өзгешеликлери ҳәм машқалалары» бойынша илимий жумысларды алып бармақта. Бүгүнги күнде кафедраны э.и.к.Ешниязов Рустам Наурызбаевич басқарып келмекте.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели профессор-оқытыўшылар

 

Ешниязов Рустам Наӯрызбаевич, экономика илимлери кандидаты, доцент. 2019-жыл июнь айынан берли «Инженерлик коммуникациялар қурылысы» кафедрасы баслығы лаӯазымында ислеп келмекте. «Базар экономикасына өтиӯ дәӯиринде Қарақалпақстан Республикасы қурылыс комплекси хызмети» атамасындағы кандидатлық диссертациясын 1998-жылы 11-март күни Өзбекстан Республикасы илимлер академиясы экономика институтында жақлады. 2008-жылы көпжыллық педагогикалық хызметлерин есапқа алған ҳалда оған Өзбекстан Республикасы жоқары аттестация комиссиясы тәрепинен доцент илимий атағы берилди. Ешниязов Рустам Наӯрызбаевич алтпыстан аслам илимий мақала ҳәм тезислер, бес оқыӯ қолланба, соның ишинде бир оқыӯ қолланбаны шет елде баспадан шығарды. Бирнеше мәрте шет еллерде ашық сабақлар ҳәм мастер-класслар өткерген, еки мәрте шет ел жоқары оқыӯ орынларында алмасыӯ программалары бойынша талабаларға сабақлар өтип келген. Кафедрада еки оқыӯ лабораториялар дүзиӯде белсендилик көрсетти. Бирнеше илимий ҳәм билимлендириӯ жойбарларында қатнасқан. Билимлендириӯ тараӯындағы еки халықаралық жойбарды басқарған.

 

Арзуов Мауленберген Косбергенович, техника илимлериниң кандидаты, доцент. 1960-жылы Кегейли районында туўылған. 1982-жылы Нөкис мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги инженер-механик. 1992-жылы «Совершенствование технологии очистки сельскохозяйственной техники при техническом сервисе» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 60 тан аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 авторлық гуўалық, 6 оқыў методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2014-жылдан баслап кафедра доценти.

Сондай-ақ, Инженерлик коммуникациялар қурылысы кафедрасында үлкен оқытыўшылар А.Тореев, Д.Оспанова , ассистент – оқытыўшылар Г.Абдиганиева, Қ.Бахиев, Н.Даўлетмуратова, Р.Байманов, З.Турлыбаев, К.Айтбаев, А.Сейтимбетов ҳәм стажер – оқытыўшы Д.Кайыпбергеновлер ислеп келмекте

Пайдалы дереклер

Skip to content