Магистрлик диссертацияны қорғаў | Karakalpak state university

Магистрлик диссертацияны қорғаў

2018-2019 оқыў жылында магистратура бөлимин питкериўшилериниң

МАГИСТРЛИК ДИССЕРТАЦИЯ ЖУМЫСЛАРЫН ЖАҚЛАЎ

КЕСТЕСИ

т/р

ҚӘНИГЕЛИКЛЕР

Сәнеси

1 5А220101-Журналистика (Хызмет түрлери) Июнь 2019-жыл
2 5А140602-География (үйрениў объекти бойынша) Июнь 2019-жыл
3 5А230102-Экономика (Тармақлар ҳәм тараўлар бойынша) Июнь 2019-жыл
4 5А230901 – Бухгалтериялық есап (тармақлар бойынша) Июнь 2019-жыл
5 5А630102-Экология (тармақлар бойынша) Июнь 2019-жыл
6 5А120401-Археология Июнь 2019-жыл
7 5А120301-Өзбекстан тарийхы Июнь 2019-жыл
8 5А140103 – Ихтиология ҳәм гидробиология Июнь 2019-жыл
9 5А140101-Биология (тармақлар бойынша) Июнь 2019-жыл
10 5А120101-Әдебияттаныў (өзбек әдебияты) Июнь 2019-жыл
11 5А120102-Лингвистика (инглис тили) Июнь 2019-жыл
12 5А140204-Конденсацияланған орталықлар физикасы ҳәм материалтаныў (түрлер бойынша) Июнь 2019-жыл
13 5А120101-Әдебияттаныў (қарақалпақ әдебияты) Июнь 2019-жыл
14 5А120102-Лингвистика (қарақалпақ тили) Июнь 2019-жыл
15 5А120102 – Лингвистика (рус тили) Июнь 2019-жыл
16 5А112001-Дене мәденияты Июнь 2019-жыл
17 5А140501-Химия (илим бағдарлары бойынша) Июнь 2019-жыл
18 5А240101-Мәмлекетлик ҳуқық ҳәм басқарыў (тармақлар бойынша) Июнь 2019-жыл
19 5А130202-Әмелий математика ҳәм информацион технологиялар Июнь 2019-жыл
20 5А130101-Математика (бағдарлар бойынша) Июнь 2019-жыл
21 5А111601 – Социаллық-гуманитар пәнлерди оқытыў методикасы (мәнәўият тийкарлары) Июнь 2019-жыл
22 5А120102 – Лингвистика: өзбек тили Июнь 2019-жыл

Пайдалы дереклер