Мәлимлеме ресурс орайы

 

Мәлимлеме ресурс орайы директоры:

Шаригатова Нагима Садуевна

 (99893)3666181
kkdu-arm@mail.ru

Бердақ  атындағы  қарақалпақ  мәмлекетлик  университетиниң  мәлимлеме  ресурс орайы  дәслеп  1934-жылы  Төрткүлдеги  қарақалпақ  муғаллимлер  институты  жанында шөлкемлестирилип, китапхана қорында 3000 нусқаға шамалас әдебиятлар болып, онда еки  хызметкер  ислеген. 1976-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик  университети  ашылған ўақытта  фундаментал китапхананың қорында 240000 нусқа китап болған ҳәм 24  хызметкер жумыс иследи.

Өзбекстан Республикасы Президенти И.А.Кәримовтың 2006-жыл 20-июньде «Республика  халқын мәлимлеме-китапхана менен  тәмийинлеўди  шөлкемлестириў ҳаққында»ғы қарарына тийкарланып орайдың жумысын  белгилеп,  тийисли норматив  ҳүжжетлер  ислеп  шығылды. Усы қарарға  муўапық  Қарақалпақ  мәмлекетлик университетиндеги  китапхана  хызмети  1-2-санлы Мәлимлеме-ресурс орайы  болып қайта шөлкемлестирилди.

Мәлимлеме ресурс орайының дүзилиси төмендеги 6 бөлимнен ибарат:

  1. Илимий методикалық бөлим;
  2. Әдебиятларды қабыллаў, топлаў ҳәм каталогластырыў бөлими;
  3. Маркетинг ҳәм информациялық хызмет көрсетиў бөлими;
  4. Әдебиятлар ҳәм электрон мәлимлеме ресурслар бөлими;
  5. Китап сақлаў бөлимлери;
  6. Информациялық технология бөлими.

Бул жерде студентлер, магистрантлар, докторантлар ҳәм профессор оқытыўшылардың зәрүр әдебиятлар  менен  танысып  шығыўы  ушын  қәнигелестирилген  650  адамға мөлшерленген 10 оқыў залы хызмет көрсетпекте. Мәлимлеме ресурс орайының улыўма китаплар қоры 503 395 нусқа болып, соннан 323 062 сабақлық ҳәм оқыў қолланба, 695 дана бийбаҳа әдебиятлар ҳәм  5 000 ға шамалас шет ел әдебиятлары сақланбақта.

Ҳәр жылы китап қорына 3-4 мың әтирапында жаңа оқыў әдебиятлары, 78 атамада газета, 75 атамада журнал, улыўма 153 атамадағы газета-журналлар алынып, китап қоры толықтырылмақта.

Бүгинги  күнде  мәлимлеме-ресурс  орайында  оқыўшылардың қызығыўшылығы ҳәм информацияға болған талабын қанаатландырыў ушын электрон қоры бар. Профессор-оқытыўшы  ҳәм  студент жасларды  таза әдебиятлар менен жақыннан таныстырып барыў мақсетинде ҳәр қыйлы атамадағы китап көргизбелери, китаплар презентациясы, библиографиялық шолыў, семинарлар, илимий конференция ҳәм басқа да илажлар шөлкемлестирилип келинбекте.

Электрон китапхананың оқыў залында 24107 нусқа электрон ресурслары, университет профессор-оқытыўшылары  тәрепинен  таярланған  2802 электрон лекция текстлери, ал 7238 электрон оқыў қолланбалар жақсы сақланыўы ушын CD компакт дисклерге жазып алынған.

Ҳәр  айда  «ZiyoNet»  мәлимлеме  тармағына  университет  профессор-оқытыўшыларының таярлаған  сабақлықлары,  оқыў-методикалық  қолланбалары, лекция текстлерин жайластырылып барыў жолға қойылды.

Мәлимлеме ресурс орайының китап қорын байытыўда ҳәм өз оқыўшыларына сапалы хызмет көрсетиўде Жоқары оқыў орынлары ҳәм орта арнаўлы кәсип-өнер колледж мәлимлеме ресурс-орайларына семинар-тренинг, методикалық ҳәм әмелий жәрдем көрсетиўде белсендилик көрсетип киятырған хызметкерлерден: Қ.Наўрызбаева Т.Мәмбетназарова, Г.Абдреймова, Г.Матакова, Р.Қалмурзаева, Е.Турғанов, Д.Есенгелдиев, А.Алучиевларды атап өтсек болады.

Мәлимлеме ресурс орайы 61 компьютер, принтер, нусқа көшириўши үскенелер, видео  магнитофон,  музыка  орайы  ҳәм  телевизорлар  менен  тәмийнленип, интернет тармағына жалғанған.

Мәлимлеме ресурс орайы хызметкерлериниң қурамы

Жәми хызметкерлер саны-58

Соннан;

Жоқары мағлыўматлы-30

Жоқары арнаўлы -9

Орта-28

Орта арнаўлы-23 хызметкер

Пайдалы дереклер