Экономика факультети

 

Экономика факультети деканы::

Жиемуратов Темирбай Полатбаевич

+99861-226-17-66
t_jiemuratov@karsu.uz
http://sef.karsu.uz

 

Факультеттеги кафедралар

 1. Финанс
 2. Экономика
 3. Бухгалтериялық есап ҳәм аудит
 4. Экономикалық теория

Экономика факультети тарийхы

Қарақалпақ Мәмлекетлик университетиниң қурамында 1977-жылы аўыл хожалық эконо­микасы факультети дүзилди. Аўыл хожалық экономикасы факультетинде: аўыл хожалығын механизацияластырыў, агрономия, аўыл хожалығын жобаластырыў, бухгалтериялық есап қәнигеликлери бойынша студентлер оқыўға қабылланды. 1977-жылы факультет қурамында бир ғана агрономия кафедрасы шөлкемлестирилип, онда 6 оқытыўшы ислеген болса, 1978-жылдың сентябринде «Агрономия» каферасы тийкарында «Аўыл хожалығы экономикасы» хәм «Агро­номия» кафедралары дүзилди.

«Аўыл хожалығы экономикасы» кафедрасы баслығы етип доцент Ш.Тлеўбергенов сай­ланды. Бул дәўирде кафедрада А.Қ.Матекеев, Т.Ситмуратов, О.Назарбаев, Г.Джумагалиева, М.Сейтназаров, Е.Избасқанов, О.Бердиев хәм басқалар жумыс иследи. 1980-жылы «Аўыл хожалығы экономикасы» кафедрасы қурамынан «Бухгалтериялық есап» хәм «Аўыл хожалығы хызметин анализлеў» кафедралары бөлинип шықты. Бул жаңадан дүзилген кафедраға А.Қ.Матекеев басшылық етти. 1992-1994-жылларда факультет деканы лаўазымында экономика илимлериниң докторы, профессор А.Матекеев иследи хәм факультетте 4 кафедра хызмет етти. 1994-жылы профессор А.Отаров факультет деканы лаўазымында иследи. 1995-жылы Эконо­мика факультети деканы лаўазымына доцент О.Назарбаев сайланды хәм факультетте 3 кафе­дра – Экономика, «Бухгалтериялық есап хәм аудит» ҳәм «Экономикалық кибернетика хәм ин­форматика» кафедралары жумыс иследи. 2005-2010-жылларда Экономика факультети деканы лаўазымында экономика илимлериниң кандидаты доцент Р.Ешниязов, аўыл хожалық илимлериниң кандидаты, доцент Б.Гаипов, экономика илимлериниң кандидаты, доцент А.Төребеков, эконо­мика илимлериниң кандидаты, доцент А.Инятов, экономика илимлериниң кандидаты, доцент С.Байжанов, э.и.к., доцент Г.Утемуратова иследи. 2011-жылы «Бизнести басқарыў» ҳәм Экономика факультетлери бирлестирилип, Социал-экономикалық факультети болып шөлкемлестирилди ҳәм оған доцент Б.Сеилбеков басшылык етти. Бүгинги күнде факультетти доц.Т. Жиемуратов басқарып келмекте.

Ҳәзирги ўақытта факультетте 6 кафедра – Экономика, «Финанс», «Бухгалтериялык есап хам аудит», «Экономикалық теория», «Социаллық пәнлер» ҳәм «Педагогика ҳәм психология» кафедралары жумыс ислейди. Оларға Р.Адилчаев, Ж.Сауханов, С.Байжанов, Г.Утемуратова, А.Бердимуратова ҳәм Т.Сапаровлар басшылық етеди. Кафедраларда 2 профессор ҳәм илим докторы, 27 илим кандидатлары ҳәм доцентлер, сондай-ақ 14 үлкен оқытыўшылар ҳәм 42 тәжирийбели ассистентлер жәми 85 профессор-оқытыўшы хызмет етеди. Социал-экономикалық факультети кафедраларында Экономика, Туризм, Бухгалтериялық есап ҳәм аудит, «Финанс» ҳәм «Фило­софия» бакалавр бағдары, сондай-ақ, 5А340102 -Тараўлар экономикасы, 5А230901-Бухгалтерия есабы, 5А120501-Философия  магистратура қәнигеликлери таярланылады.

Социал-экономикалық факультети Өзбекистан, Россия федерациясы, Казақстан Респуб- ликасының дүньяға белгили бир қатар университетлериниң экономикалық бағдардағы факуль­тетлери менен, сондай-ақ ири илим орайлары менен тығыз илимий байланысларға ийе. Факуль­тет усы күнге шекем 30 ға жақын республикалық, жоқары оқыў орны көлеминде илимий-әмелий конференциялар өткерип келмекте. 2015-жылы «Арал бойы зонасында киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыўдың экономикалық-экологиялық машқалалары», 2016-жыл «Демографиялық раўажланыўдың социаллық-экономикалық машқалалары ҳәм Республикада миграциялық сиясат», 2017-жыл «Қарақалпақстан Республикасы экономикалық районларының өндирислик структурасын оптималластырыў машқалалары», 2018-жыл «Регионлар халқының бәнтлигин тәмийинлеў ҳәм пәраўанлығын жақсылаў: ҳәзирги аҳўалы, машқалалары ҳәм раўажланыў стратегиясы»  темасындағы Халық-аралық илимий-әмелий конференция өткизилип, оған мәмлекетимиздиң 30 дан аслам илим орайлары, министрликлер ҳәм оқыў орынлары менен бир қатарда конференция жумы­сына Қытай халық республикасы, Польша Республикасы, Россия Фелерациясынан, Қазақстан Республикасынан сырт ел алымлары қатнасты.

Булардан тысқары факультет профессор – оқытыўшыларынан фундаментал илимий жой­барлар (Ф-1-77. Жанубий Орол бўйи экологик шароитини ҳисобга олган ҳолда Шимолий- Ғарбий Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий тараққиётини жадаллаштиришнинг минтақавий стратегиясини ишлаб чиқиш), (Қуйи Амударьё иқтисодий тумани мисолида), инновациялық илимий жойбарлар бойынша, көпшилик өндирислик кәрханалары менен корпоративлик бирге ислесиў, академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери менен биргеликте кадрлар таярлаўда өз-ара жәрдем көрсетиў бойынша жумыслар алып барылады.

Социал-экономикалық факультетинде зийрек студентлер, спорт, мәденият, илим тараў- ларындағы талантлы студентлер менен ислесиў жақсы жолға қойылған. Студентлеримиз арасынан 1президент стипендианты, 1 Ислам Каримов стипендиянты,  5 Наўайы стипендианты, 3 Орайлық Банк тәрепинен шөлкемлестирилген стипен­дия ийелери, бир неше «Камолот» стипендиантлары, 13 Бердақ стипендиантлары жетилисип шықты. Спорт саласында бир неше универсиада чемпионлары ҳәм медалшылары, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан чемпионлары, Мәденият саласында Өзбекстан Республикасы көлеминдеги конкурслардың жеңимпазлары тәлим алмақта.

Билимлендириў:

Бакалавр бағдары

 1. 5230100 – Экономика
 2. 5230900 – Бухгалтериялық есап ҳәм аудит
 3. 5230600 – Финанс
 4. 5610300 – Туризм
 5. 5230200 – Менеджмент
 6. 5230200 Менеджмент
 7. 5151700 Маданият ва санаът муассасаларини ташкил этиш

Магистратура қәнигелиги

 1. 5А230102 – Тараўлар экономикасы
 2. 5А230901 – Бухгалтерия есабы.

Профессор-оқытыўшылар қурамы: 52

Илим докторлары: 2.

Илим кандидаты: 27.

Илимий проект

Ф-1-77. Жанубий Оролбўйи экологик шароитини ҳисобга олган ҳолда Шимолий-Ғарбий Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий тараққиётини жадаллаштиришнинг минтақавий стратегиясини ишлаб чиқиш. (Қуйи Амударё иқтисодий тумани мисолида).

Пайдалы дереклер

Skip to content