Қарақалпақ филологиясы ҳәм журналистика факультети | Karakalpak state university

Қарақалпақ филологиясы ҳәм журналистика факультети

 

Қарақалпақ филологиясы ҳәм журналистика факультети деканы:

Турдыбаев Қонақбай Кеулимжаевич

+99890-727-77-74
q_turdibaev@karsu.uz

Факультеттеги кафедралар:

  1. Қарақалпақ тил билими
  2. Қарақалпақ әдeбияты
  3. Журналистика

Қарақалпақ филологиясы ҳәм журналистика факультети тарийхы

Қарақалпақ халқының ең тийкарғы айырмашылығы болған ана тили ҳәм әдебияты бойынша жоқары  мағлыўматлы  маман қәнигелер таярлаўда, миллетимиздиң келбетин  көрсетиўши қарақалпақ филологиясы  факультети  университет факультeтлери арасында  айрықша орнына ийе. Онда қарақалпақ филологиясы ҳәм журналистика тәлим бағдарлары бойынша бакалаврлар тәлим-тәрбия алады. Факультет кафедралары базасындағы лингвистика (қарақалпақ тили), әдебияттаныў (қарақалпақ әдебияты) ҳәм журналистика (хызмет түрлери) қәнигеликлери бойынша магистрлер таярланады. Жоқары маманлықтағы илимий-педагог кадрлар таярлаўшы илим докторы илимий дәрежесин бериўши Илимий Кеңес дүзилген. Факультетте қарақалпақ  тили  ҳәм  әдебиятыбойынша  қәнигелер, жоқары ҳәм орта оқыў орынлары оқытыўшылары, ғалаба хабар қураллары хызметкерлери таярланып, олар арасынан белгили педагоглар, илимпазлар, шайыр-жазыўшылар, журналистлер жетилисип шықпақта. Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни  бойынша республикамыздың мектеплери, академиялық лицей ҳәм кәсип өнер колледжлери, жоқары оқыў орынлары ушын сабақлықлар, оқыў қолланбалар, методикалық көрсетпелер таярлаўда факультет таяныш оқыў орны есапланады.
 
Қарақалпақфилологиясы факультeти дәслeп 1935-жылы муғаллимлер институты базасында қәлиплeсти. 1976-жылға шeкeм тарийx-филология факультети қурамында  қарақалпақ тили ҳәм әдeбияты бөлими болып, усы жылдан өз алдына филология факультeти сыпатында дүзилди. Оның қурамында қарақалпақ, өзбeк, қазақ филологиясы бойынша қәнигeлeр таярланды. 1983-1984-жыллары факультeтте журналистика қәнигeлигинe студeнтлeр қабылланды ҳәм ол 1989-жылға шeкeм ўақытша үзилискe түсти. 1989-жылы бул қәнигеликке қайта қабыллаў басланды. 1992-жылы факультeт қурамында журналистика кафeдрасы ҳәм түркмeн филологиясы қәнигелиги ашылды. 1999-2005-жыллар аралығында журналистика қәнигелиги өз алдына бөлим сыпатында жумыс алып барды. 2005-2006-оқыў жылынан баслап факультeт «Қарақалпақ филологиясы» дeгeн атама мeнeн қайта шөлкемлестирилип, оның қурамында қарақалпақ тил билими, қарақалпақ әдебияты ҳәм журналистика кафедралары болды. 2008-2009-оқыўжылында  факультeттe қарақалпақ тил билими, қарақалпақ әдeбияты тарийxы ҳәм фольклоры, әдeбият тeориясы ҳәмоқытыў мeтодикасы, журналистика кафедралары ис алып барған болса, 2009-2010-оқыў жылынан 2014-2015-оқыў жылына шекем факультeт қурамында қазақ ҳәм түркмeн филологиясы тәлим бағдарлары бойынша бакалаврлар таярлайтуғын түркий филологиясы кафeдрасы болды. 2015-2016-оқыў жылынан  баслап  әдeбият тeориясы ҳәмоқытыў мeтодикасы кафедрасы қарақалпақ тили ҳәм әдебияты кафедрасы болып қайта шөлкемлестирилди. 2017-жылдан қарақалпақ әдебияты тарийхы ҳәм  фольклоры және қарақалпақ тили ҳәм әдебияты кафедралары бирлестирилип, қарақалпақ әдебияты кафедрасы болып қайта дүзилди. Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң 2019-жыл 21-январь күнги келисими ҳәм университет Кеңесиниң 2019-жыл 31-январь күнги 6/6.1-санлы қарарына тийкарланған Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң жаңа шөлкемлескен структурасы инабатқа алынып 2018-2019- оқыў жылының 2-семестринен баслап Қарақалпақ филологиясы факультети аты Қарақалпақ филологиясы ҳәм журналистика факультети болып өзгертилди.
 
Жоқары ҳәм арналы билим министрлигиниң 2019-жыл 21-январь күнги келисими ҳәм университет Кеңесиниң 2019-жыл 31-январь күнги 6/6.1-санлы қарарына тийкарланған Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң жаңа шөлкемлескен структурасы инабатқа алынып 2018-2019- оқыў жылының 2-семестринен баслап Қарақалпақ филологиясф факультети аты Қарақалпақ филологиясы ҳәм журналистика факультети болып өзгертилди.
Факультeттиң тарийхында профeссор  С.Аxмeтов  (1976-1982-ж.ж.),  профeссор E.Бeрдимуратов (1982-1984-ж.ж.), профeссор К.Мәмбeтов (1984-1986-ж.ж.), акадeмик А.Дәўлeтов (1986-1996-ж.ж.), профeссор Қ.Оразымбeтовлар (1996-2008-ж.ж.) факультет деканы лаўазымында ислеп, тәлим-тәрбия процесиниң алға илгерилеўине, илимий-педагог  кадрларды таярлаў процесине басшылық етти. Факультетте қәлиплескен устазлар  дәстүри 2008-жылдан  баслап факультет деканы филология илимлериниң кандидаты, доцент Қонақбай Турдыбаев тәрепинен даўам еттирилип келмекте.
Қарақалпақ филологиясы факультети үлкен илимий-дөретиўшилик потенциалға ийе. Онда республикамызға белгили илим ғайраткерлери, жәмийетлик искерлер, педагог устазлар доцент А.Есемуратов (1914-1982-ж.ж.), доцент К.Бердимуратов (1917-1982-ж.ж.), филология илимлериниң докторы, профессор, Д.С.Насыров (1927-1992-ж.ж.), филология илимлериниң кандидаты, доцент Қ.Пирниязов (1927-2003-ж.ж.), Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреатлары, филология илимлериниң докторлары,профессорлар С.Ахметов (1928-1996-ж.ж.) ҳәм Қ.Мақсетов (1929-2002-ж.ж.), доцент Ә.Ниязов (1930-2005-ж.ж.), филология илимлериниң докторлары, профессорлар  Е.Бердимуратов (1931-2005-ж.ж.), Қ.Султанов (1932-2000-ж.ж.) ҳәм Қ.Камалов (1939-2001-ж.ж.), филология илимлериниң кандидатлары, доцентлер А.Нәжимов (1935-1998-ж.ж.), А.Бекбергенов (1938-2002-ж.ж.), И.Өтеўлиев (1955-2011-ж.ж.) ҳәм А.Аймурзаева (1945-2016-ж.ж.), филология илимлериниң докторы, профессор Ю.Пахратдинов (1938-2010-ж.ж.), Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, филология илимлериниң докторы, профессор, Қарақалпақстан халық жазыўшысы К.Мәмбетов (1940-2001-ж.ж.), филология илимлериниң докторы, профессор, Өзбекистан Илимлер академиясының  академиги А.Дәўлетовлар (1942-2015-ж.ж.) жумыс иследи. Ҳәзирги ўақытта факультетте  45 профeссор-оқытыўшы болып, олардан төртеўи илим докторы ҳәмпрофeссор, жигирма  алтысы илим кандидаты ҳәм доцeнтлер. Факультeттe профeссор-оқытыўшылардың илимий дәрежелилиги 66 % ти қурайды. Онда Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери, профессор Қ.Жәримбетов, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери, профессор Ш.Абдиназимов, филология илимлериниң докторлары, профессор Қ.Оразымбетов, профессор М.Қудайбергенов ҳәм «Шуҳрат» медалы ийеси, ҳәзирги қарақалпақ поэзиясының белгили ўәкили ҳәм илимпаз Б.Генжемуратов жасларға тәлим-тәрбия берип келмекте. 2016-жылы факультет деканы Қ.Турдыбаев «Ғәрезсизликтиң 25 жыллығы» көкирек нышаны ҳәм «Қарақалпақстанға хызмет  көрсеткен  жаслар устазы» ҳүрметли атағын алды.
Факультетте 2010-жылдан баслап «Ҳәзирги филология илиминиң әҳмийетли мәселелери» атамасындағы илимий-теориялық әнжуманын өткериў дәстүрге айланған. Журналистика кафедрасы шөлкемлестириўинде «Глобалласыў процеси ҳәм ғалаба хабар қураллары хызмети» атамасындағы дәстүрий Республикалық илимий-әмелий әнжуманы Өзбекистан көлеминде өткерилди. Факультет жәмәәтиниң илимий-педагогикалық хызмети нәтийжесинде студент жаслар жоқары көрсеткишлерди ийелеп келмекте. 2012-жылы факультет студенти Айшолпан Оразымбетова Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлығының лауреаты болды. 2016-2017-оқыў жылы Қарақалпақ филологиясы факультетиниң тарийхында айрықша ўақыя болды. Әдебияттаныў (қарақалпақ әдебияты)қәнигелиги магистранты Малика Палымбетова ҳәмжурналистика (хызметтүрлери) қәнигелиги магистранты Гүлжәҳән Сейтназарова Президент стипендианты болыўға миясар болды. Сондай-ақ, факультетте бир неше Наўайы ҳәм Бердақ стипендиантлары жетилисип шықты. Қарақалпақ тили ҳәмәдебияты пәни бойынша жоқары оқыў орынлары арасындағы респуб-ликалық пән олимпиадасында факультет студентлери турақлы қатнасып, сыйлы орынларды ийелеп келмекте. Хожахмет Толыбаев еки жыл қатарына биринши орынды ийеледи.
Факультетимиз студентлери мәденият ҳәм спорт тараўында да бир қатар жетискенликлерди қолға киргизип киятыр. Факультетимиздиң дөретиўши, талантлы жаслары өзлериниң қосықлары, гүрриңлери, көркем аўдармалары, өз алдына топламлары менен журтшылықтың нәзерине түсип киятыр. Бундай талантлы, көркем дөретиўшиликке уқыплы жаслар бизиң миллий мәдениятымыздың, әдебиятымыздың ертеңги даўамшылары болып жетилисиўине гүман жоқ. Факультет студенти «Камолот» стипендианты, Бердақ стипендианты Сәрбиназ Төрешованың спорттың У-шу түри бойынша Өзбекистан чемпионы екенлиги жасларымыздың тынымсыз излениўшилигин, ҳәр тәреплеме талапшаңлығын аңлатады. Усындай зәбердес ҳәм умтылыўшаң жасларымыз мәмлекетимиздиң жарқын келешегине тийкар жаратады.

Пайдалы дереклер