«БЕККЕМ ШАҢАРАҚ – ЖӘМИЙЕТ ТИРЕГИ» Жас шаңарақлардың «келин-күйеӯ» таңлаӯы өткерилди

 Бүгинги күнде бизиң мәмлекетимизде шаңарақ , шаңарақлардағы перзент тәрбиясы, , ата-ана ҳәм перзент, қәйин-ене-келин мүнәсибетлери , шаңарақларда ажырасыўлардың алдын алыў мәселелерине  мәмлекетлик сиясат дәрежесинде үлкен итибар қаратылып келинбекте. Себеби  шаңарақ – жәмийеттиң тийкарғы буўыны есапланады. Шаңарақтың қәлиплесиўи ҳәм  раўажланыўы жәмийетлик  турмыстағы  сиясий, эканомикалық , социаллық  руўхый  мүнәсибетлер менен тығыз байланыста әмелге асқан.   Тарийхымыздан ҳәм динимизден бизге белгили, әзел-әзелден шаңарақ муқәддес саналған. Өйткени, тәрбиялық руӯхый-ағартыӯшылық, әдеп-икрамлық, экономикалық-ҳуқықый мүнәсибетлерге тийкарланған социаллық бирлик есапланған шаңарақ, қаншелли беккем болса, жәмийетимиз соншелли турақлы раӯажланады, жәмийет турақлы болса мәмлекетимиздиң де қүдиретли болары сөзсиз. Мәмлекетимизде,  жәмийетте тынышлық ҳәм татыўлықты сақлаўда шаңарақлардың тутқан орны оғада әҳмийетли. Себеби шаңарақлар тыныш ҳәм татыў болса ғана,  мәмлекетимизде тынышлық ҳәм  татыўлық ҳүким сүреди. Сонлықтан да ҳүрметли Президентимиз:   «Шаңараққа итибар – бул өзлигимизге итибар, егер шаңарақты сақлап қала алмасақ , онда биз өзлигимизди жоғалтқан боламыз» -, деп атап өткен еди. Шаңарақларға болған болған ғамхорлық  ҳәм итибар  ҳүрметли  Президентимиз тәрепинен қабыл етилген  Пәрман ҳәм Қарарларда өз көринисин таппақта.

Бүгинги күнде мәмлекетимизде шаңарақлардың беккемлигин сақлаўда, шаңарақларда руўхый тәрбиялық қәдириятларды сиңдириў бағдарында көп ғана ийгиликли ислер әмелге асырылып атыр.  

Мине, усындай уллы мақсетлер гөзленген илаж, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде Ҳаял-қызлар Кеңеси  басламасы менен  «Халықаралық шаңарақ күни»не бағышланып ҳәр жылы өткерилиӯи дәстүрге айланған «Беккем шаңарақ-жәмийет тиреги» ураны астында жас шаңарақлардың «Келин-күйеӯ»таңлаӯы болып өтти.

Таңлаӯға университетте жумыс ислеӯши жас шаңарақлы профессор-оқытыӯшылар ҳәмде жоқары курс студентлери арасында турмыс қурған жас шаңарақлар қатнасты.

Таңлаӯдың мақсети, мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформаларға жасларымыздын белсене  қатнасыўын тәмийинлеў, шанарақ институтының жумысларын түптен жетилистириўге қаратылған «Саламат шанарақ – саламат жәмийет» идеясын кеңнен ен жайдырыў ҳәм де Халықаралық шанарақ күнин кеңнен белгилеў, жас шаңарақлар беккемлигин тәмийинлеў, олардың санасына руўхый-тарбиялық, миллий қәдириятларды сиңдириў, жәмийетте тынышлық ҳәм татыўлықты сақлаўда шаңарақтың тутқан орнын үгит-нәсиятлаў, сондай-ақ  жасларды келешек турмысқа, бахытлы шаңарақ қурыўға тәрбиялаўдан ибарат еди.

Жас шаңарақлардың «Келин-күйеӯ» таңлаӯына төрешилер қурамында Қарақалпақстан Республикасы мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуӯатлаӯ министрлигиниң, Шаңарақта миллий қәдириятларды беккемлеӯ бөлими бас қәнигеси Г. Уббиева, И. В. Савицкий атындағы көркем-өнер музейиниң этнография бөлими баслығы А. Пирназарова, Өзбекстан мәмлекетлик көркем-өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалы оқытыӯшысы, Қарақалпақстан халық бақсысы Г. Ақымбетова, университет ректорының ҳаял-қызлар мәселелери бойынша мәсләҳатшиси, Қарақалпақстан Республикасына  мийнети сиңген жаслар устазы И. Сейтназарова ҳәм Мәлимлеме  ресурс орайы  методист Г. Қазақбаевалар таңлаӯдың әдил баҳаланыӯын тәмийинледи.

 

 

Төрт шәрттен ибарат болған таңлаӯ күткенимизден де жүдә қызықлы ҳәм мазмунлы болып өтти.

       Таңлаӯ жуӯмағында: 1-орынды Көркем-өнер факультетинен жас шаңарақ жуплық  Ермекбаев Есенгелди менен  Сейлханова Салтанаттың  шаңарағы ийеледи, 2-орынды Тарийх факультети атынан қатнасқан жуплық Пирназаров Нурназар ҳәм Аўезмуратова Нуржамалдың  шаңарағы, ал

3-орынға Химия-технология факультети атынан қатнасқан, физика факультетиниң стажер-оқытыӯшысы Жумамуратов Бегзад пенен Айтжанова Хилоланың шаңарағы мүнәсип деп табылып, университет ректоратының Дипломы менен Кәсиплик аӯқамының қымбат баҳалы естелик саӯғалары менен сыйлықланды.

        Таңлаӯға катнасқан басқа қатнасыӯшыларға да «Ең билимдан шаңарақ», «Ең ибратлы шаңарақ»,  «Ең талантлы шаңарақ», «Ең татыӯ шаңарақ», «Ең ҳәзилкеш шаңарақ» ҳәм басқада номинациялар берилип, ҳүрмет жарлық ҳәм кәсиплик аӯқамның баҳалы саӯғалары тапсырылды.

 

 

Сейтназарова Инжайым

ҚМУ ректорының Ҳаял-қызлар

мәселелери бойынша мәсләҳәтшиси,

Қарақалпақстан Республикасына  мийнети сиңген жаслар устазы

 

Пайдалы дереклер