💫 Сыйлықланғанлар менен ушырасыӯ

Университет ректоры Ахмед Реймов  «Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигиниӊ 30 жыллық» естелик белгиси менен сыйлықланған устазлар менен ушырасып, олардыӊ қуӯанышына шерик болды.

 Уллы келешек тәрбиясында пидайылық көрсетип атырған устазларымызға ҳүрмет көрсетилди.

Ректор А.Реймов ушырасыӯ даӯамында олардыӊ ҳәр бириниӊ  елимиздиң жәмийетлик-сиясий, экономикалық турмысында қосып атырған үлесин атап өтти.

Елимиздиң ғәрезсизлигин буннан былай да беккемлеўге мүнәсип үлес қосқан, жәмийетимиздиң турмысына белсене қатнасып киятырған устаз педагоглардыӊ мийнети өзиниң жоқары баҳасын таӯып атырғаны ушын  мәмлекетимиз басшысына миннетдаршылық билдирди.

Сыйлықланғанлардыӊ ҳәр бири инсан қәдир-қымбаты улығланған бул елде халық ушын исленген хызметлер өз баҳасын таӯып атырғанлығын атап өтип, мийнетлерин баҳалағаны ушын Президентимизге миннетдаршылық билдирди.

ҚМУ Баспасөз хызмети

 

 

 

Пайдалы дереклер

Skip to content