DECIDE

DECIDE maqseti Boloniya Process ha’mde BMShnin’ Imkaniyati sheklengenler haq – huqiqlari Konvenciyasi menen kelisilgen halda imkaniyati sheklengenlerdin’ bilim aliwi ushin qolayliqlar jaratiw, haq – huqiqlarin qollap quwatlaw, bar mu’mkinshilikler tuwrali mag’liwmatlar beriw, bul arqali olardin’ kemsitiliwine qarsi gu’resiw ha’mde bul jolda ja’miyetimizdin’ rolin asiriwdan ibarat.

DECIDE proekti o’zine O’zbekistan, Qazaqstan ha’m Ta’jikstandag’I ha’r ta’repleme jetik ta’lim da’stu’rin to’mendegi maqsetli toparlarda 3 salada a’melge asiriwdi maqset etip qoyadi:

  • Mug’allim tayarlawshi pedagoglar ha’m lektorlar (joqari oqiw orinlari)
  • Ma’mleketlik byudjet mekemeleri xizmetkerleri ha’mde metodistler (Ma’mleketlik dizimdegi pedagoglar)
  • Ma’mleketlik emes sho’lkemler

DECIDE ko’lemi ha’m onnan go’zlengen na’tiyjeler

8 moduldan ibarat tayarlaw da’stu’ri (arnawli mu’ta’jliklerdin’ da’slepki (a’meliy) moduli ha’m arnawli mu’ta’jliklerdin’ rawajlang’an (jetik) moduli) joqari oqiw orinlari, ma’mleketlik dizimdegi institutlar ha’m ma’mleketlik emes sho’lkemlerdegi pedagoglardin’ ta’lim da’stu’rine pu’tkil ja’miyet ko’leminde go’zlengen maksimum na’tiyjeni ta’miynlew ushin ornatiladi.

Baylanis ornatiwshi juwapker shaxs lawazimi engiziledi ha’m imkaniyati sheklengenlerdin’ haq – huqiqlarin en jaydiriw maqsetinde ha’r bir sho’lkemde ornatiladi.

 Joqari oqiw orinlari, ma’mleketlik mekemeler, Ministrlikler ha’mde ma’mleketlik emes sho’lkemlerden ibarat milliy strategiyaliq Ha’reket Toparlari ta’repinen Milliy arnawli za’ru’rliklerdi biliw ku’ni engiziledi.

Proekt topari

Пайдалы дереклер