Истиқболдаги режалар

Қорақалпоқ давлат университетининг 2017-2021 йилларга мўлжалланган илмий-педагогик салоҳиятни кўтариш бўйича режаси

 

Профессор-ўқитувчилар сони (2017 йил)

2017 йил бошига илмий салоҳият, %

Ҳимоя қилинадиган диссертациялар сони

 
 

жами

жумладан

2017 й.

2018-2021 йй.

2021 й. охирига кутилаётган илмий салоҳият, %

 

Фан доктори

Фан номзоди

Илмий даражасиз

 
 

1. ТАБИАТШУНОСЛИК ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

78

8

24

46

41,0

2

13

55,0

 

 География кафедраси

 

1.

23

2

6

15

34,8

4

50,0

 

Биология

 

2.

22

3

9

10

54,5

1

3

65,0

 

Экологии ва тупроқшунослик

 

3.

24

2

5

17

29,2

1

4

46,0

 

Дорилик усимликлар агроэкологияси ва интродукцияси

 

4.

9

1

3

5

44,4

2

60,0

 

2. ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЁТ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

90

3

20

67

25,5

2

18

45,0

 

Иқтисодиёт кафедраси

 

1.

20

1

6

13

35,0

1

4

50,0

 

Бухгалтерия хисоби ва аудит кафедраси

 

2.

10

3

7

30,0

2

50,0

 

Иқтисодиёт назарияси кафедраси

 

3.

9

1

8

11,1

2

30,0

 

Молия кафедраси

 

4.

17

3

14

17,6

4

41,0

 

Ижтимоий фанлар кафедраси

 

5.

13

1

4

8

38,5

2

46,0

 

Педагогика ва психология кафедраси

 

6.

21

1

3

17

19,0

1

4

42,0

 

3. ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

32

4

28

12,5

4

21,0

 

Жисмоний маданият назарияси ва методикаси кафедраси

 

1.

15

4

11

26,7

2

30,0

 

Факльтетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси

 

2.

17

17

2

12,5

 

4. УЗБЕК ФИЛОЛОГИЯСИ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

38

1

11

26

31,6

7

45,0

 

Узбек тили ва адабиёти

 

1.

18

5

13

27,8

2

39,0

 

Узбек тилшунослиги

 

2

9

4

5

45,5

2

60,0

 

Филология (қозоқ, туркман)

 

2.

11

1

2

8

27,3

3

50,0

 

5. ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

104

3

28

73

29,8

3

14

45,0

 

Математик анализ

 

1.

22

11

11

50,0

2

2

55,0

 

Функционал анализ, алгебра ва геометрия

 

2.

15

1

3

11

26,7

3

44,0

 

Амалий математика кафедраси

 

3.

29

5

24

17,2

4

33,0

 

Физика кафедраси

 

4.

9

4

5

45,5

1

55,0

 

Ярим ўтказгичлар физикаси

 

5.

12

2

3

7

41,7

1

2

55,0

 

 Электр энергетика кафедраси

 

6.

17

2

11

11,8

2

25,0

 

6. КИМЁ-ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

56

1

16

39

30,4

7

42,0

 

Органик ва ноорганик кимё

 

1.

18

6

12

33,3

2

45,0

 

Кимё-технология кафедраси

 

2.

17

1

4

12

29,4

2

42,0

 

Физик ва коллоид кимё кафедраси

 

3.

11

5

6

45,5

1

54,0

 

Нефти ва газ технологияси кафедраси

 

4.

10

1

9

10,0

2

30,0

 

7. ҚОРАКАЛПОҚ ФИЛОЛОГИЯСИ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

45

3

25

17

62,2

4

10

73,0

 

Қорақалпоқ тилшунослиги

 

1.

20

2

9

9

55,0

2

4

75,0

 

Қорақалпоқ адабиёти

 

2.

14

1

8

5

64,3

1

4

80,0

 

Журналистика кафедраси

 

4.

11

8

3

72,7

1

2

75,0

 

8. ЧЕТ ТИЛЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

89

18

61

20,2

1

16

35,0

 

Инглис тили ва адабиёти кафедраси

 

1.

32

7

25

21,9

1

4

35,0

 

Немис тили ва адабиёти кафедраси

 

2.

11

2

9

18,2

2

38,0

 

 Рус тили ва адабиёти кафедраси

 

3.

20

6

14

30,0

2

40,0

 

Факультетлараро чет тиллар кафедраси

 

4.

25

2

23

8,0

4

25,0

 

Таржима назарияси ва амалияти кафедраси

 

5.

11

1

10

9,1

2

25,0

 

9. ТЕХНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

58

1

9

48

17,2

8

30,0

 

Инженер-коммуникациялар қурилиши кафедраси

 

1.

16

1

3

12

25,0

2

33,0

 

Архитектура ва шаҳарсозлик кафедраси

 

2.

18

2

16

11,1

3

25,0

 

Бино ва иншоотлар қурилиши кафедраси

 

3.

24

4

20

16,7

3

25,0

 

10. ТАРИХ ВА ҲУҚУҚ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

61

5

27

29

52,5

3

10

60,0

 

Миллий ғоя, манъавият асослари ва ҳуқуқ таълими

 

1.

13

4

9

30,8

2

45,0

 

Археология кафедраси

 

2.

13

2

6

5

61,5

1

2

75,0

 

Ўзбекистон ва Қоракалпоғистон тарихи кафедраси

 

3.

14

1

6

7

50,0

1

2

60,0

 

Ҳуқуқшунослик кафедраси

 

4

21

2

11

8

61,9

1

4

75,0

 

УНИВЕРСИТЕТ БЎЙИЧА ЖАМИ

 

 

659

25

182

452

31,4

15

94

42,0

 

 

Режа бўйича ҳар йили университетмиз олимлари сафидан камида 3-5 нафар фан доктори ва 25 нафардан кам бўлмаган фалсафа доктори диссертациялари ҳимоя қилишлари кутилмоқда.

 

 

 

 

Университетда унта йўналиш бўйича илимий мактаблар шаклланмоқда.

Шаклланаётган мактаблар номи

Ташкилотчи олимлар ва ҳозирги вақдаги давомчилар

Шаклланиш вақти

Илмий салоҳият

Тадқиқот йўналиши

1. Биология

Доц. А Мамбетжумаев

проф. Р.Тлеуов

Проф. С.Ережепов

 

 Проф. А.Т.Матчанов

Проф. С.Мамбетуллаева

Б.ф.д. М.Жуманов

1986  йил-дан буён

Фан док. 3

Фан номз – 18

Орол буйи худудининг кескинлашган экологик шароитида ўсимллик ва ҳаййвонат дунёсининг ўзгариши ва био хилмахилликни урганиш

2. География

Проф. З.Акромов

Проф. Ж.Матмуратов

Г.ф.д. Е.Умаров

Проф. Р.Баллиева,

Г.ф.д. И Турдимамабетов

доц. Г.Ходжаева

1991 йил-дан буён

Фан доктор – 3

Фан номз. – 7

Жанубий Орол бўйи табийий ва антропоген комплекслари ўзгаришларини тадқиқ қилиш, халк хўжалиги максадларида баҳолаш ва табиатдан оқилона фойдаланиш, ахолишунослик муаммолари     

3. Тарих ва археология

Акад. С.Камалов

Ягодин В.Н.

Проф. Б.Кощанов

проф. М.Ш. Кдирниязов

Р.Уразбаева

1960- йил-дан буён

Фан доктор – 3

фан номз – 15

 

Жанубий Орол буйи халкларининг тарихини тадкик килиш, Хоразмдаги урбанизацион жарёнларни археологик тадқиқотлар асосида урганиш   

4. Иқтисодиёт

Акад. Ж.Медетуллаев

Проф. Х.Убайдуллаев

Доц. О.Назарбаев

 

1987 – йил-дан буён

фан доктор -1 фан номзоди – 13

Минтақанинг иқтисодиёти ривожланиш истиқболларини аниқлаш, стратегик йўналишларини белгилаш 

5. Қорақалпоқ тилшунослиги

Асосчилар:

Проф. Н.А.Баскаков

Проф. Д.С.Насыров

акад. А.Даулетов 

Давомчилар:

Ш.Абдиназимов

М.Қудайбергенов

1990 йил-дан буён

 

Фан доктор –3

фан номзод –20

Қорақалпоқ тилининг долзарб муаммоларини тадқиқ қилиш

6. Коракалпок адабиётшунос-лиги

Акад. М.Нурмахамедов

Проф. К.Жаримбетов

К.Оразимбетов

1965-йил-дан буён

Фан доктори -3

Фан номз. – 9

Коракалпок адабиёти ва фольклорини тадкикот килиш

7. Юриспруден-ция

ю.ф.д.

С.Ниетуллаев

Проф. Е.Қутибаева

Ю.ф.д. К.Умарова

Ю.ф.д. Р.Маткурбанов

Ю.ф.д. З.Реймова

1993- йил-дан буён

 

 Фан доктор – 4

Фан номзоди-12 

Қорақалпоғистон Республикасида ижроий ҳокимият органлари фаолиятини ташкил этишнинг ҳуқуқий асослари

Қорақалпоғистон Республикасида

Жоқарғи Кенгаш ишини ташкил этишнинг ҳуқуқий асослари

8. Ярим ўтказгичлар физикаси

Доц. М.Ережепов

Проф. Ш.Каниязов

Проф. К.Исмайлов

Проф. М.Тагаев

Ф.м.ф.д. А.Камалов

1995 йил-дан буён

Фан докт. – 2

Фан номз. – 10

Ярим ўтказгиш материаллар ва приборларнинг электро физик ва оптик хусусиятларини тадқиқ қилиш

9. Фалсафа ва маданият

Проф. К.Худайбергенов Проф. П.Сейтов

Фал.ф.д. К.Бердимуратова

 

1991 йил-дан буён

Фан докт. – 1

Фан номз. – 7

Қорақалпоғистонда фалсафий ва маданий билимларинг шаклланиши, экологик хафсизликнинг фалсафий муаммолари

Этник педагогиканинг ҳозирги замон муаммолари  

10. Математика

Акад. Ш.Аюпов,

Проф. Г. Худайберганов,

Проф. С.Қосбергенов,

проф. Қ.Кудайбергенов

2001

йил-дан буён

Фан докт. – 2

Фан номз. – 17

 

 

Операторлар алгебраларида дифференциаллашлар ва автоморфизмларни тавсифлаш.

Кўп ўзгарувчилар комплекс функцияларни интеграл тавсифланиши ва уларни татбиқи.

 

Foydali havolalar