Пурханатдинов Аман Пурханатдиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида 

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Қорақалпоғистон хомашё ресурслари асосида керамзитнинг энергиятежамкор таркибини ишлаб чиқиш” (Разработка энергосберегающего состава керамзита на основе сырьевых ресурсов Каракалпакстана), 05.09.05 – “Қурилиш материаллари ва буюмлари” (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2021.2.PhD/Т640.
Илмий раҳбарлар: Қодирова Зулайхо Раимовна, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, DSc.26/30.12.2019.Т.11.01.
Расмий оппонентлар: Цой Владимир Михайлович – техника фанлари доктори, профессор в.б.; Шокиров Туйгун Тургунович – техника фанлари номзоди, доцент.
Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-қурилиш институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик…

Foydali havolalar

Skip to content