https://uni.sesc.com.br/rajaslot303/slot gacor 2024slot gacor gampang menangslot gacor gampang menang
Алдағы режелер | Karakalpak state university

Алдағы режелер

Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң 2017-2021-жылларға жобаластырылған илимий-педагогикалық потенциалын көтериў бойынша жобасы

 

Профессор-оқытыўшылар сани (2017 жыл)

2017 жыл басына илимий потенциал, %

Қорғалатуғын диссертациялар саны

 
 

жәми

соннан

2017 ж.

2018-2021 жж.

2021 ж. ақырына күтилип атырған илимий потенциал, %

 

Илим докторы

Илим кандидаты

Илимий дәрежесиз

 
 

1. ТӘБИЯТТАНЫЎ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

78

8

24

46

41,0

2

13

55,0

 

 География кафедрасы

 

1.

23

2

6

15

34,8

4

50,0

 

Биология кафедрасы

 

2.

22

3

9

10

54,5

1

3

65,0

 

Экология ва тупроқшунослик кафедрасы

 

3.

24

2

5

17

29,2

1

4

46,0

 

Дорилик ўсимликлар агроэкологияси ва интродукцияси кафедрасы

 

4.

9

1

3

5

44,4

2

60,0

 

2. СОЦИАЛ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

90

3

20

67

25,5

2

18

45,0

 

Экономика кафедрасы

 

1.

20

1

6

13

35,0

1

4

50,0

 

Бухгалтерия есабы ҳәм аудит кафедрасы

 

2.

10

3

7

30,0

2

50,0

 

Экономикалық теория кафедрасы

 

3.

9

1

8

11,1

2

30,0

 

Финанс кафедрасы

 

4.

17

3

14

17,6

4

41,0

 

Жәмийетлик пәнлер кафедрасы

 

5.

13

1

4

8

38,5

2

46,0

 

Педагогика ҳәм психология кафедрасы

 

6.

21

1

3

17

19,0

1

4

42,0

 

3. ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

32

4

28

12,5

4

21,0

 

Физикалық мәденият теориясы ҳәм методикасы кафедрасы

 

1.

15

4

11

26,7

2

30,0

 

Факльтетларара физикалық мәденият ҳәм спорт кафедрасы

 

2.

17

17

2

12,5

 

4. ӨЗБЕК ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

38

1

11

26

31,6

7

45,0

 

Өзбек тили ҳәм әдебияты

 

1.

18

5

13

27,8

2

39,0

 

Өзбек тил билими

 

2

9

4

5

45,5

2

60,0

 

Филология (қазақ, түркмен)

 

2.

11

1

2

8

27,3

3

50,0

 

5. ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

104

3

28

73

29,8

3

14

45,0

 

Математик анализ

 

1.

22

11

11

50,0

2

2

55,0

 

Функционал анализ, алгебра ҳәм геометрия

 

2.

15

1

3

11

26,7

3

44,0

 

Әмелий математика кафедрасы

 

3.

29

5

24

17,2

4

33,0

 

Физика кафедрасы

 

4.

9

4

5

45,5

1

55,0

 

Ярым өткизгишлер физикасы

 

5.

12

2

3

7

41,7

1

2

55,0

 

 Электр энергетика кафедрасы

 

6.

17

2

11

11,8

2

25,0

 

6. ХИМИЯ-ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

56

1

16

39

30,4

7

42,0

 

Органикалық ҳәм анорганикалық химия

 

1.

18

6

12

33,3

2

45,0

 

Химия-технология кафедрасы

 

2.

17

1

4

12

29,4

2

42,0

 

Физикалық ҳәм коллоид химия кафедрасы

 

3.

11

5

6

45,5

1

54,0

 

Нефть ҳәм газ технологиясы кафедрасы

 

4.

10

1

9

10,0

2

30,0

 

7. ҚАРАКАЛПАҚ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

45

3

25

17

62,2

4

10

73,0

 

Қарақалпақ тил билими

 

1.

20

2

9

9

55,0

2

4

75,0

 

Қарақалпақ әдебияты

 

2.

14

1

8

5

64,3

1

4

80,0

 

Журналистика кафедрасы

 

4.

11

8

3

72,7

1

2

75,0

 

8. ШЕТ ТИЛЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

89

18

61

20,2

1

16

35,0

 

Инглис тили ҳәм әдебияты кафедрасы

 

1.

32

7

25

21,9

1

4

35,0

 

Немис тили ҳәм әдебияты кафедрасы

 

2.

11

2

9

18,2

2

38,0

 

 Рус тили ҳәм әдебияты кафедрасы

 

3.

20

6

14

30,0

2

40,0

 

Факультетларара шет тиллер кафедрасы

 

4.

25

2

23

8,0

4

25,0

 

Аўдарма теориясы ҳәм әмелияты кафедрасы

 

5.

11

1

10

9,1

2

25,0

 

9. ТЕХНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

58

1

9

48

17,2

8

30,0

 

Инженер-коммуникациялар қурылысы кафедрасы

 

1.

16

1

3

12

25,0

2

33,0

 

Архитектура ҳәм қала қурылысы кафедрасы

 

2.

18

2

16

11,1

3

25,0

 

Бинә ҳәм иншаатлар қурылысы кафедрасы

 

3.

24

4

20

16,7

3

25,0

 

10. ТАРИЙХ ҲӘМ ҲУҚУҚ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

61

5

27

29

52,5

3

10

60,0

 

Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқуқ тәлими кафедрасы

 

1.

13

4

9

30,8

2

45,0

 

Археология кафедрасы

 

2.

13

2

6

5

61,5

1

2

75,0

 

Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы кафедрасы

 

3.

14

1

6

7

50,0

1

2

60,0

 

Ҳуқуқтаныў кафедрасы

 

4

21

2

11

8

61,9

1

4

75,0

 

УНИВЕРСИТЕТ БОЙЫНША ЖӘМИ

 

 

659

25

182

452

31,4

15

94

42,0

 

 

Реже бойынша ҳәр жылы университетимиз илимпазлары арасынан кеминде 3-5 илим докторы ҳәм 25 тен кем болмаған философия докторы диссертациялары қорғаўы күтиледи.

 

Қарақалпақ мәмлекетлик университетте қәлиплесип атырған илимий мектеплер

 

Қәлиплесип атырған илимий мектеплер аты

Шөлкемлестириўши илимпазлар ҳәм ҳәзирги ўақыттағы даўамшылар

Қәлиплесиў ўақты

Илимий потенциал

Изертлеў бағдары

1. Биология

Доц. А Мамбетжумаев

проф. Р.Тлеуов

Проф. С.Ережепов

Проф. А.Т.Матчанов

Проф. С.Мамбетуллаева

Б.и.д. М.Жуманов

1986-  жылдан баслап

Илим докт. 3

Илим кан. 18

Арал бойы аймағының кескинлескен экологиялық шараятында өсимлик ҳәм ҳайўанат дүньясының өзгериўи ҳәм био ҳәртүрлиликти үйрениў

2. География

Проф. З.Акромов

Проф. Ж.Матмуратов

Г.и.д. Е.Умаров

Проф. Р.Баллиева,

Г.и.д. И.Турдымамбетов

доц. Г.Ходжаева

1991 жылдан баслап

Илим докт. 3

Илим кан. 7

Қубла Аралбойы тәбийий ҳәм антропоген комплекслери өзгерислерин изертлеў, халық хожалығы мақсетлеринде баҳалаў ҳәм тәбияттан ақылға муўапық пайдаланыў, демографиялық машқалалары     

3. Тарийх ҳәм археология

Акад. С.Камалов

В.Н.Ягодин

Проф. Б.Кощанов

проф. М.Ш. Кдырниязов

Р.Уразбаева

1960- жылдан баслап

Илим докт. 3

Илим кан. 15

 

Қубла Аралбойы халықларының тарийхын изертлеў, Хорезмдеги урбанизациялық процесслерди археологиялық изертлеўлер тийкарында үйрениў   

4. Экономика

Акад. Ж.Медетуллаев

Проф. Х.Убайдуллаев

Доц. О.Назарбаев

 

1987 – жылдан баслап

Илим докт. 1 Илим кан. 13

Регион экономикасы раўажланыў перспективаларын анықлаў, стратегиялық бағдарларын белгилеў 

5. Қарақалпақ тил билими

Тийкаршылар:

Проф. Н.А.Баскаков

Проф. Д.С.Насыров

Даўамшылар:

Ш.Абдиназимов

М.Қудайбергенов

1990 жылдан баслап

 

Илим докт. 3

Илим кан. 20

Қарақалпақ тилиниң актуаль машқалаларын изертлеў

6. Қарақалпақ әдебияттаныўы

Акад. М.Нурмахамедов

Даўамшылар:

Проф. К.Жарымбетов

Қ.Оразымбетов

1965- жылдан баслап

Илим докт. 3

Илим кан. 9

Қаракалпақ әдебияты ҳәм фольклорын изертлеў

7. Юриспруден-ция

ю.и.д.

С.Ниетуллаев

Проф. Е.Қутыбаева

Ю.и.д. К.Умарова

Ю.и.д. Р.Маткурбанов

Ю.и.д. З.Реймова

1993- жылдан баслап

 

Илим докт. 4

Илим кан. 12 

Қарақалпақстан Республикасында атқарыўшы ҳәкимият органлары жумысын шөлкемлестириўдиң ҳуқуқый тийкарлары

Қарақалпақстан Республикасында

Жоқарғы Кеңес жумысын шөлкемлестириўдиң ҳуқуқый тийкарлары

8. Ярым өткизгишлер физикасы

Доц. М.Ережепов

Проф. Ш.Каниязов

Даўамшылар –

Проф. К.Исмайлов

Проф. М.Тагаев

1995- жылдан баслап

Илим докт. 2

Илим кан. 10

Ярым өткизгиш материаллар ҳәм приборлардың электро физикалық ҳәм оптикалық өзгешеликлерин изертлеў

9. Философия ҳәм мәденият

Проф. К.Худайбергенов Проф. П.Сейтов

Фил.и.д. К.Бердимуратова

 

1991- жылдан баслап

Илим докт. 1

Илим кан. 7

Қарақалпақстанда философиялық ҳәм мәдений билимлердиң қәлиплесиўи, экологиялық қәўипсизликтиң философиялық машқалалары

Этникалық педагогиканың ҳәзирги заман машқалалары  

10. Математика

Акад. Ш.Аюпов,

Проф. С.Қосбергенов,

проф. Қ.Кудайбергенов

2001-

жылдан баслап

Илим докт. 2

Илим кан. 17

 

 

Операторлар алгебраларында дифференциаллаўлар ҳәм автоморфизмлерди сыпатлаў.

Көп өзгериўшилер комплекс функцияларын интеграл сыпатланыўы ҳәм олардың қолланылыўы

 

 

Пайдалы дереклер